Hoppa till innehåll

Klient- och patientsäkerhetscentret erbjuder hjälp och stöd vid beredningen av välfärdsområdenas verksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2022 10.23
Kolumn
Hanna Toiviainen

I mitten av mars startades ett landsomfattande nätverk med fokus på klient- och patientsäkerheten vid beredningen av välfärdsområdenas verksamhet. I nätverket deltar cirka 100 representanter från samtliga välfärdsområden och från några sakkunnigorganisationer.

Bild: Hanna Toiviainen

Säkerheten beaktas också i välfärdsområdenas strategier, ledningsstrukturer, avtalsstyrning och egenkontroll


I mitten av mars startades ett landsomfattande nätverk med fokus på klient- och patientsäkerheten vid beredningen av välfärdsområdenas verksamhet. I nätverket deltar cirka 100 representanter från samtliga välfärdsområden och från några sakkunnigorganisationer.   Nätverket har sammanträtt ojämna veckor på tisdag eftermiddag, med cirka 50 deltagare vid varje möte. Vid varje möte har det hållits 1-2 expertanföranden och anföranden om beredningen, och deltagarna har utvecklat den kollektiva intelligensen utifrån följande syften och resultatmål:

  1. Beskrivningar av välfärdsområdenas lösningar för ledningsstrukturen med syftet att säkerställa systemen för klient- och patientsäkerheten och ett sammandrag om lösningarna
  2. En modell för välfärdsområdenas avtal om köpta tjänster och utläggning på entreprenad som beaktar frågor som gäller klient- och patientsäkerhet
  3. Beredning av en bas för välfärdsområdenas program för egenkontroll och för serviceenheternas planer för egenkontroll

I början av juni publicerar centret de första versionerna av de modeller för välfärdsområdenas ledningsstrukturer som innefattar klient- och patientsäkerheten och av modellerna för avtal om köpta tjänster och utläggning samt modellerna för program och planer för egenkontroll.
 

Över 1 miljard euro bortkastade medel varje år


Enligt OECDs uppskattningar beror 13 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna på vårdfel och patientskador som måste åtgärdas. Enligt Statens revisionsverk (VTV 7/2021) orsakar de negativa följderna årliga utgifter för över 1 miljard euro för Finland. Det saknas uppgifter om de ytterligare utgifter som bristerna i klientsäkerheten inom socialvården orsakar. Enligt OECD kan över hälften av alla vårdfel och skador undvikas genom att förutse och förebygga riskerna. Logiskt sett borde detta också gälla socialvården. Säkerhetsarbetet minskar dessutom det mänskliga lidandet. 

Om man delar upp de ytterligare kostnaderna på över 1 miljard för säkerhetsavvikelser enligt befolkningsmängden i varje välfärdsområde, orsakar kostnaderna ytterligare kostnader för tiotals miljoner euro per välfärdsområde varje år. Systemen för ledning, uppföljning och utvärdering bör innehålla strukturer, förfaranden och ansvar som garanterar säkerheten. Det krävs också tillräckliga resurser. 


Genomförandet av nationella strategin för klient- och patientsäkerhet 2022-2026


Social- och hälsovårdsministeriets nationella strategi för klient- och patientsäkerhet och planen för genomförandet 2022-2026 innehåller bra verktyg och mätare som kan användas för att förbättra säkerheten. Målet är att Finland ska vara ett modelland för säkerhet inom fem år. Målet ska uppnås genom förfaranden som baserar sig på bästa tillgängliga forskningsrön. Social- och hälsovårdsministeriet verkställer strategin genom reformer av lagstiftningen och samarbete med de organisationer som lyder under ministeriet. Klient- och patientsäkerhetscentret samordnar, erbjuder systematiska förfaranden och följer upp och utvärderar välfärdsområdenas genomförande av strategin.     

Klient- och patientsäkerhetscentret erbjuder hjälp och stöd för att etablera klient- och patientsäkerheten vid beredningen av välfärdsområdenas verksamhet. För detta ändamål kan centret producera material och ordna informationstillfällen för välfärdsområdenas beslutsfattare, ledning och experter om säkerhet och om strategins verkställande.  
Kontaktperson är Hanna Toiviainen, programchef, hanna.toiviainen(a)ovph.fi.
 

Hanna Toiviainen
programchef
Klient- och patientsäkerhetscentret