Hoppa till innehåll

Mångprofessionalitet stärker klientcentreringen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 15.45
Kati Piilikangas, Anne Priha, Riku Niemistö och Ann Backman

En god serviceupplevelse skapas genom ett gott bemötande och klientens känsla av att bli hörd. För att kunna hjälpa klienter är det viktigt att kunna identifiera olika klientgrupper och dess hjälpbehov.  

Kärnelement i det mångprofessionella arbetet

Den mångprofessionella samverkan bygger på ett partnerskap mellan klient och professionella. Man behöver skapa ett gemensamt språk och förståelse för andras arbete. Det behövs även en samförståelse av olika klientgruppers behov för att skapa en lyckad servicehelhet. 

Klientcentrerade tjänster har genomslagskraft. I stävan efter att skapa det behövs förändringar i ledarskapet. Visioner hjälper inte ifall mellanledningen inte främjar och stöder förändring. Ledarskapet behöver förändras och inte utgå ifrån att hantera och kontrollera saker utan istället fokusera på att leda och motivera människor, utveckla samarbetsfärdigheter och styrning genom goda exempel.  

Arbetstagare stävar efter att svara mot klienternas behov och samtidigt bemöta organisationens förväntningar. Den systematiska kopplingen mellan kvalitet, ledning och problem med personalens tillgänglighet är viktig. 

Tydligt definierade arbetsprocesser gör det lättare för professionella att på ett flexibelt sätt styra olika serviceformer. För att det skall lyckas behövs överenskomna förfaranden, arbetsmodeller och gemensamma verktyg. En av utmaningarna för professionella är att se sin egen roll i arbetsprocessen, att veta var man kommer in och vilka samarbetsparterna är.  

I ett systemiskt arbetssätt betonas samarbetsrelationer. En annan central del är respons och utvärdering av arbetsprocessen för att säkra kvalitativa tjänster.  

En flexibel och anpassningsbar organisation 

Resiliens innebär en organisations förmåga att hantera och framgångsrikt utvecklas under föränderliga omständigheter och i oväntade situationer. Organisationer bör förbereda sig på risker och utvecklingsförlopp som är möjliga att identifiera. Förmågan att förnya stärks inom organisationen genom mänsklighet, gott samarbete och av en kultur och ett ledarskap som stödjer nytt lärande och informationsutbyte. 

Bild: Synvinklarna på vilka egenskaper som garanterar resiliensen i organisationen är i linje med varandra. 

Ledning av det mångprofessionella arbetet stöds bl.a. genom en delad gemensam vision. Det är viktigt att skapa en vi-känsla som uppmuntrar och stöder arbetstagare att komma med nya idéer och vilja att lära sig nya saker. När professionella delar information, kunskap samt upplever kollegialt stöd skapas engagemang i arbetsgemenskapen. Det leder till en känsla av arbetsglädje som avspeglas i arbetseffektivitet och nöjda mottagare av service.  

Förändring skapas tillsammans 

En stor strukturförändring har nyligen skett i Österbotten och samkommun för välfärdsområdet med 13 kommuner har skapats. En sådan stor förändring behöver tid och utrymme för att mogna. Genom samarbete är det dock möjligt att lösa frågor som upplevs komplexa, skapa enhetliga, tvåspråkiga och regionalt fungerande metoder och verksamhetssätt. I utvecklingsarbete behövs alla professionella inom social- och hälsovården, men även du är också klient eller föreningsrepresentant.  

Alla yrkesutbildade och alla chefer inom social- och hälsovårdstjänsterna behövs i utvecklingsarbetet, likaså klienterna och representanten för organisationsarbetet. 

Ann Backman, Yrkeshögskolan Novia
Riku Niemistö, Vaasan Ammattikorkeakoulu
Kati Piilikangas, Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten
Anne Priha, Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten 

Kolumnen baserar sig på den tvåspråkiga och tredelade serien av seminarier Monialainen yhteistoiminta ja sen johtaminen Pohjanmaan hyvinvointialueella (Mångprofessionellt samarbete och ledandet av det i Österbottens välfärdsområde). Under seminarieserien granskade sakkunniga, ledargestalter i Österbottens välfärdsområde och erfarenhetsexperter temat ur olika synvinklar tillsammans med alla som deltog. Samtidigt erbjöds cheferna förutsättningar för att organisera och leda verksamheten.