Hoppa till innehåll

Nationell uppföljning av kontinuiteten i primärvården inleds  

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2021 12.47 | Publicerad på svenska 12.5.2021 kl. 11.12

De nationella KUVA-indikatorerna har utökats med indikatorer för kontinuitet i vården. Tack vare dem kommer vi inom kort att få nationell registerinformation om vårdens kontinuitet. Informationen kan användas för uppföljning och utvärdering av servicesystemets funktion, men också som stöd för den operativa ledningen av social- och hälsotjänsterna.

En god tillgång till vård och vårdens kontinuitet bildar tillsammans en lyckad helhet: vård bör fås smidigt av en bekant yrkesutbildad person. Hittills har man dock bedömt hur lyckade mottagningstjänsterna inom primärvården är endast genom att följa upp tillgången till vård eftersom det inte har funnits någon metod för nationell och kontinuerlig uppföljning av kontinuiteten. 

THL utvecklar en indikator för vårdkontinuitet 

Aktörer inom primärvården har länge talat om att det finns ett behov av registerbaserad mätning av kontinuiteten i vården. Continuity of Care Index (COCI) har lyfts fram som en lämplig indikator. Indikatorn utvecklades på 1970-talet för att mäta kontinuiteten i relationen mellan läkare och patienter och har sedermera på andra håll blivit en av de mest använda indikatorerna i registerundersökningar av vårdens kontinuitet.  

Kort sagt beskriver COCI-indextalet spridningen av patientens besök hos olika yrkesutbildade personer under den period som mäts. Till exempel om patienten träffar en ny läkare nästan varje gång närmar sig indexet noll.  

Vid THL svarade vi på fältets behov och undersökte tillämpningen av mätningsmetoden i Finland i samarbete med institutionen för social- och hälsoledning vid Östra Finlands universitet. Vi undersökte bakgrunden till och definitionerna av mätningen och vidareutvecklade vår uppfattning till en faktisk indikator som kan produceras med hjälp av material som Avohilmo-registret.  

KUVA-indikatorerna har redan sex indikatorer  

Som ett resultat av undersökningen producerade vi för första gången nationell registerinformation om vårdens kontinuitet. Samtidigt upptäckte vi att kontinuiteten minskar på nationell nivå och varierar stort mellan olika regioner.  

Den registerbaserade mätningsmetoden kan tillämpas i den nationella uppföljningen och utvärderingen, men också som stöd för den operativa ledningen av social- och hälsotjänsterna. Indikatorn kan skräddarsys enligt önskad synvinkel och patientgrupp, även om man i den skräddarsydda analysen måste beakta hur bestämningarna påverkar indikatorns validitet och reliabilitet.  

Ett förslag om en indikator som tas med i de nationella KUVA-indikatorerna för social- och hälsovården lades fram. Också expertgruppen för kvalitet och effektivitet inom primärvården, som utnämnts av THL:s generaldirektör och grundades våren 2021, har i sitt utlåtande beslutat att rekommendera att indikatorn tas i bruk på riksomfattande nivå.  

KUVA-gruppen som administrerar indikatorerna beslöt att lägga till hela sex olika indikatorer för kontinuitet i vården, tre för läkarbesök och tre för vårdarbesök. 

Indikatorer  

  • läkarbesök av multisjuka/långtidssjuka*, diagnosbegränsad indikator 
  • vårdarbesök av multisjuka/långtidssjuka*, diagnosbegränsad indikator  
  • läkarbesök av personer över 65 år, åldersbegränsad indikator  
  • vårdarbesök av personer över 65 år, åldersbegränsad indikator  
  • läkarbesök inom primärvården, allmän indikator 
  • vårdarbesök inom primärvården, allmän indikator 

Ursprungligen har indikatorn fastställts för utvärdering av det nationella systemet för social- och hälsotjänster. Indikatorn skräddarsys också bland annat i ett projekt för uppföljning av kvaliteten på vården av diabetespatienter som leds av specialist i allmänmedicin Aapo Tahkola från Jyväskylä. Tahkola är med i arbetet för att utveckla kvalitetsregistret för diabetes. THL har i egenskap av sakkunnig varit med och stött utvecklingsarbetet.  

Till följd av beslutet om KUVA-indikatorerna börjar vi regelbundet producera indikatorer vid THL. Senare kommer informationen att finnas tillgänglig i statistiktjänsten Sotkanet och i THL:s tjänst Datafönstret. 

Författare:
Anu Niemi, överläkare, projektledare, programmet Framtidens social- och hälsocentral, THL  
Tuuli Suomela sakkunnig, utvärdering av ordnandet av social- och hälsovården, THL

*målgruppen preciseras

-----------------
Material att bekanta sig med (på finska)

KUVA-indikatorer: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja/tietopohja   
Monisairaan potilaan käypä hoito -suositus: https://www.kaypahoito.fi/hoi50126   
Raivio R. Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa. Tutkimus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen ja Oulun kaupungin terveyskeskuksissa. Tampere University Press 2016 
Suomela T, Linnosmaa I. Rekisteritietoa seurantaan: 65 vuotta täyttäneiden hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa. Suomen lääkärilehti 35/2020 vsk 75 s. 1691–1 700.  https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/rekisteritietoa-seurantaan-65-vuotta-tayttaneiden-hoidon-jatkuvuus-perusterveydenhuollossa/
Virtanen A. Yleislääkärit kehittävät mittareita laadun seurantaan. Yleislääkäri 2018;6:38–9. 

Indikatorer
www.sotkanet.fi
www.thl.fi/tietoikkuna