Hoppa till innehåll

Nätverksmöte för projektaktörer inom tjänster för barn, unga och familjer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2021 15.36 | Publicerad på svenska 29.4.2021 kl. 10.15

Känner du till utvecklingsprojekt för familjetjänster inom andra områden och resultaten av dem? Vill du nätverka med kollegor och fundera på hur du kan göra saker tillsammans?

Vid nätverksmötet 5.5 går vi igenom familjetjänsternas helhet och pågående projekt. Målet är att erbjuda information och stöd för att utveckla tjänsterna i regionerna och koppla samman utvecklingsarbetet inom olika projekt.  Vi granskar helheter utifrån det systemiska tänkandet och strävar efter att förstå sambandet mellan olika delar och verksamhetslogiken.

Ett plock ur presentationer från nätverksmötet

Effekten har blivit ett hett tema inom social- och hälsovården. I dagens andra presentation går THL:s forskningschef Juha Koivisto igenom bedömningen av effekten. 

”Man anser att effekten är annorlunda inom hälso- och sjukvården än inom socialvården, men är initialt snarare ett hinder för bedömningsutvecklingen av effekten. Det är inte så enkelt som man tänker inom hälso- och sjukvården och inte heller så hopplöst som man ofta tänker inom socialvården”, säger Juha Koivisto.

I Helsingfors utvecklas servicekedjorna på fenomenbas. Tillvägagångssättet passar väl in i systemiska referensramen. Projektchef Johanna Linner Matikka och projektchef Marjo Alatalo presenterar servicekedjan för barns och ungas mentala hälsa. Det finns totalt tre fenomenbaserade servicekedjor som utvecklas och som en helhet kompletterar varandra. De två andra fenomenbaserade servicekedjorna är barnfamiljernas våld i nära relationer samt rusmedel och beroenden. 

”Det valda fenomenbaserade tänkandet innebär att vi bl.a. söker gemensamma, kunskapsbaserade tillvägagångssätt. De sammansvetsar en så smidig och trygg helhet som möjligt ur barnets, den ungas och familjens synvinkel.  Därför satsar vi inte bara på riktade interventioner eller verktyg (screeningar och mätare) utan också på att stärka förmågan att möta våra branschprofessionella enligt ACE-medveten, traumainformerad och systemisk orientering. Vi framskrider på den här vägen genom att till exempel förbereda utbildningsmoduler som stöder fenomenbaserade servicekedjor och sammanställer inlärningsvägar för yrkes- personal”, säger Marjo Alatalo och Johanna Linner Matikka.

Samhällseffektiviteten nyttjar systemtänkandet för att lösa komplexa problem som kräver branschövergripande samarbete. Modellen granskar inbördes beroendeförhållanden mellan aktörer och handlingar och stärker de åtgärder som behövs för att uppnå det gemensamma målet. Utvecklingsdirektör Tiina Ristikari talar om effektiviteten av gemenskap som bevarare av barns och ungas resiliens.                       

Referensramen för samhällseffektiviteten ligger bakom studerandevårdens servicedirektör Tuula Takalos konkreta utvecklingsexempel. 
Identifiering av och svar på det sektorövergripande servicebehovet informerar THL:s specialsakkunniga Hanna Tiirinki.

Nätverksmötet riktar sig till alla projektaktörer och intressegrupper som deltar i arbetet med att utveckla tjänsterna för barn, unga och familjer. Välkommen med!
  
Nätverksdagen program och anmälan (på finska)