Hoppa till innehåll

Nu har man börja lägga pusslet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2021 11.13 | Publicerad på svenska 19.4.2021 kl. 11.27
Kolumn

Beredningen av genomförandet av social- och hälsovårdsreformen har inletts. Beredningen har många likheter med att lägga ett pussel. Det finns många små och stora bitar och de borde alla få plats och fungera ihop. Även om målbilden är tydlig, är utmaningen att vi ännu inte vet det slut-liga antalet pusselbitar och deras form. Någonstans måste man ändå börja.

Alla som har lagt ett pussel vet att nyckeln till att lösa pusslet är att hitta hörnbitar. En central hörnsten börjar ta form, det vill säga organiseringen av beredningen av genomförandet. En skiss gällande detta finns i figuren nedan.

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård styr genomförandet av strukturreformen inom social- och hälsovården och samtidigt också beredningen av genomförandet. Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen har till uppgift att leda tjänstemannaberedningen och samordna beredningsarbetet. Under dessa grupper finns två grupper som är mycket viktiga med tanke på genomförandet av reformen, dvs. samordningsgruppen för genomförandet samt sektionen för stöd för den regionala beredningen. 

Samordningsgruppen för genomförandet består av de aktörer som ansvarar för genomförandet vid ministerierna. Samordningsgruppen har hand om beredningen av genomförandet och i sinom tid för samordningen av genomförandet i fråga om ministerierna och svarar för samordningen av stödet för genomförandet vid ministerierna och den regionala beredningen. Gruppen bereder också de förslag om genomförandet som ska presenteras för ledningsgruppen för social- och häl-sovårdsreformen.

Det är viktigt att ha regionerna som grund för arbetet

Sektionen för stöd för den regionala beredningen gör det möjligt för de regionala aktörerna att i större utsträckning delta i beredningen av reformen och i sinom tid också i genomförandet. Under sektionen lyder fem beredningsgrupper vars betydelse för beredningen av genomförandet av re-formen och senare för genomförandet är stor. I dessa grupper kommer man i själva verket att lägga en stor del av pusslet som gäller genomförandet, i nära samarbete med regionerna (och även kommunerna) samt ministerierna. 

Beredningsgrupperna har till uppgift att se till att den regionala beredningen och genomförandet framskrider och får stöd. Varje grupp ansvarar för sin del för beredningen av ärenden inom sitt tema och för kontakten till färdplanen för genomförandet i regionerna. Till deras uppgifter hör också att identifiera utvecklingsprojekt för samarbetet mellan nationella och regionala aktörer samt att över huvud taget dela med sig av god praxis. Genom beredningsgrupperna samlas dessu-tom information för att skapa en regional lägesbild och bedöma hur genomförandet framskrider samt för att förutse de risker som är förenade med genomförandet. Beredningsgrupperna är nät-verksbaserade och utöver de nationella representanterna har man till dem också bjudit in repre-sentanter för varje välfärdsområde som bildas. Arbetet pågår åtminstone fram till år 2023 och motivet för deltagandet är den nytta som gruppen ger för den egna verksamheten.

Utöver beredningsgrupperna bistås och stöds beredningen av genomförandet och i sinom tid också själva genomförandet genom nationella utvecklingsprojekt. Sådana är bl.a. strukturre-formsprojekten, projektet Framtidens social- och hälsocentral samt Toivo-programmet. Då man lägger pusslet utnyttjas också andra nätverk, sådana som redan existerar och nya som eventuellt grundas.

Övrig förstärkning

Att lägga pusslet kräver också omfattande resurser, både i regionerna och vid ministerierna. Dess-utom har man genom konkurrensutsättning skaffat färsk kompetens. Nordic Healthcare Group (NHG) vann konkurrensutsättningen av konsultstödet i slutet av 2020. NHG deltar i att lägga puss-let i fråga om beredningen av genomförandet och senare också genomförandet. Skillnaderna mel-lan regionerna och deras olika takt i framskridandet förutsätter också sparringstöd som riktas till välfärdsområdena, för att säkerställa att de regionala bitarna i pusslet faller på plats. På det prak-tiska planet innebär detta att NHG deltar i beredningsgruppernas arbete och senare när reformen framskrider som stöd för genomförandet i regionerna.

Även om det finns vissa osäkerhetsfaktorer i luften så står det klart att pusslet i sin helhet ska vara färdigt den 1 januari 2023.
 

Antti Kuopila
specialsakkunnig