Hoppa till innehåll

Ny dataproduktionshandbok uppmuntrar myndigheterna till samarbete och bidrar till att utveckla dataproduktionen för hälso- och sjukvården

Utgivningsdatum 17.1.2022 14.28
Två personer diskuterar framför en dator.

I framtiden kommer THL, Valvira och Fpa att samarbeta ännu närmare kring dataproduktionen för att uppfylla informationsbehoven som social- och hälsovårdsreformen medför. Handboken Tietotuotantomalli (Dataproduktionsmodell) som publicerades i oktober fungerar som färdplan för förändringen och standardiseringen av dataproduktionspraxis.

Det samlas ständigt in en enorm mängd information från social- och hälsovårdstjänsterna. Denna information återanvänds t.ex. vid ledning genom information, uppföljning av social- och hälsovårdstjänster, statistikföring och forskning. Senast coronatiden har visat att informationen som produceras i social- och hälsovårdstjänsterna ska vara pålitlig och aktuell för att den ska gynna beslutsfattandet regionalt och nationellt. Coronatiden har också visat att informationen för närvarande produceras med mycket olika metoder, vilket kan leda bland annat till överlappande lösningar och extra kostnader.

Förnyelser krävs i dataproduktionen för hälso- och sjukvården

Uppgifter om social- och hälsovårdstjänster och relaterade ekonomi- och personaluppgifter samlas in i THL:s nationella register och Fpa:s Kanta-register. Eftersom uppgifterna samlas in från flera källor för olika ändamål är datainsamlingen och -behandlingen för närvarande oenhetlig och delvis överlappande. Det gör det svårt att sammanställa eller slå ihop uppgifterna eller behandla dem på annat sätt för att leda genom information.

Det behövs stora förnyelser i dataproduktionen för social- och hälsovården. Det långsiktiga målet är att stegvis avlägsna överlappande och separata datainsamlingar, automatisera dataproduktionens arbetssteg och använda gemensamma sätt att arbeta. Ett mål är att de uppgifter som en gång sparats i Kanta-tjänsterna ska användas mer täckande som datakälla i dataproduktionen som siktar på återanvändning.

För att nå målet om en enhetlig dataproduktion för social- och hälsovården måste social- och hälsovårdsinformationen som hamnar hos THL, Valvira och Fpa för behandling vara kommensurabel och jämförbar. Samarbetet mellan organisationerna måste också bli tätare.

Enhetlig syn på planering

Den nya handboken Tietotuotantomalli som publicerades i oktober 2021 främjar standardiseringen av dataproduktionen genom att erbjuda en referensram för utvecklingen av dataproduktionen. Handboken är gemensam för aktörerna och har tagits fram i ett samarbete mellan THL, Fpa och Valvira med beaktande av organisationernas särdrag.

Handboken kan användas t.ex. för kvalitetsregister samt för planering och förverkligande av dataproduktion i anslutning till akutsjukvård och socialvård. Handboken stöder planeringen och erbjuder en metod för hur informationen ska inhämtas och behandlas. Av den förädlade informationen får man olika dataprodukter, som rapporter och statistik, som kan användas av t.ex. regionala tjänsteproducenter och ministerier som stöd för beslutsfattandet.

Tätare samarbete mellan myndigheterna

Handboken hjälper i fortsättningen till att identifiera olika organisationers roller och samarbetsplatser vid planeringen och utvecklingen av dataproduktionen. THL, Valvira och Fpa har olika roller i dataproduktionen. THL och Valvira är nationella aktörer som behöver och producerar information för lagstadgade uppgifter. Fpa har i sin tur en teknisk roll som förverkligare och administratör av Kanta-tjänsternas informationshanteringslösningar. Organisationerna har även olika expertis kring dataproduktionen, som alla har sin plats i helheten. Eftersom aktörerna kommer från olika bakgrunder erbjuder handboken ett gemensamt språk för diskussionerna och ett gemensamt sätt att tänka och hjälpa till att strukturera dataproduktionen på ett enhetligt sätt.

Handboken Tietotuotantomalli riktas för närvarande primärt till THL:s, Valviras och Fpa:s dataproduktionsbehov, men samma lagbundenheter gäller även på annat håll.

Det finns inget som säger att inte välfärdsområdena också skulle kunna använda handboken. Handboken är offentligt tillgänglig. Genom arbetsstegen som beskrivs i den kan man precisera och fastställa lämpliga dataproduktionspraxis för den egna regionen. Handboken kan också användas fritt av andra ämbetsverk och inrättningar i social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Arbetet med att avlägsna överlappande arbeten fortsätter

Målet är att göra saker och ting på ett förnuftigare sätt med begränsade resurser och att arbetet som frigjorts används till sådant som ger mervärde, som t.ex. kvalitetsledning. Moderniseringen av dataproduktionen innebär i fortsättningen också att insamlingen och behandlingen av information automatiseras då det är möjligt och vettigt.

Dataproduktionsmodellen tas först i bruk i THL och Valvira, där man redan inlett en pilotanvändning av lärdomarna i handboken. Målet är att alltid använda den när det behövs förändringar i dataproduktionen t.ex. i anslutning till nya datainsamlingar. Utvecklingen av handboken fortsätter och nya versioner av den publiceras när innehållet utvidgas och preciseras.

Handboken Tietotuotantomalli skapades i Tietotuotantomalli-projektet i Valtava-projektet som startade våren 2020. I Valtava-projektet förnyas det nationella dataunderlaget för social- och hälsovården. Målet med Tietotuotantomalli-projektet är att ta fram en enhetlig handlingsmodell som stöder planeringen och förverkligandet av en modern dataproduktion samt uppmuntrar myndigheterna till en aktivare dialog. Utrullningen av handboken Tietotuotantomalli fortsätter under Valtava-projektets andra projektperiod 2022.

Mer information

Tietotuotantomalli-käsikirja (på finska)

Toivo-programmet och Valtava-projektet

Författare

Antti Luoma
Projektchef, Gofore Lead Oy
Valtava-projektet, Tietotuotantomalli-projektet