Hoppa till innehåll

Ny utbildningshelhet ska stärka yrkeskompetensen och stödet för arbetsförmågan

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 14.35
Kolumn
Nina Nevala och Kirsi Unkila

Syftet med den nya utbildningshelheten är att tillgodose kommande kompetensbehov hos yrkespersonalen i välfärdsområdena när det gäller stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen. Utbildningen ska vara en del av det nationella utbildningsutbudet. Utbildningen kan användas inom de tjänster som stöder arbetsförmågan och sysselsättningen och av arbetsplatser och läroanstalter.

Utbildningshelheten består av en utbildning i stöd för arbetsförmågan, en yrkeshögskoleutbildning för samordnare för arbetsförmågan och en utbildarutbildning för samordnare för arbetsförmågan.  Utbildningarna ökar yrkespersonalens förmåga att identifiera servicebehov hos den arbetsföra befolkningen, att gestalta servicesystemet, nyttja metoder för stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen och att samarbeta sektorsövergripande för kundernas bästa.    

Yrkespersonalen måste tillägna sig en ny arbetskultur när social- och hälsovårdstjänsterna integreras. För att tillgodose kundernas behov krävs det att man samarbetar över förvaltningsgränserna. Även de anställda som har olika utbildningsbakgrund måste ha ett visst gemensamt kunnande. Förutom lagstiftningen är det också viktigt att de behärskar servicesystemet för stödet för arbetsförmågan och sysselsättningen, fördelningen av de olika rollerna och ansvaren och de metoder som finns tillgängliga.

Utbildningen i stöd för arbetsförmågan är öppen för alla

Utbildningen i stöd för arbetsförmågan är en webbutbildning som är öppen för alla. Den rekommenderas för de som arbetar med stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen i välfärdsområdena, kommunerna eller på andra ställen inom servicesystemet. Utbildningen lämpar sig också för läroanstalter och arbetsplatser.   
Strukturen på och innehållet i utbildningen har planerats i samarbete med yrkeskunniga inom olika branscher. I planeringen deltog representanter från arbets- och näringstjänster, socialvårdstjänster, primärvård, rehabilitering, FPA, företagshälsovård, arbetspensionsförsäkringsbolag, organisationsvärlden, läroanstalter, forskningsinstitut och ministerier. Utbildningsinnehållet planerades i en multiprofessionell arbetsgrupp tillsammans med erfarenhetsexperter.    

I pilotförsöket och utvärderingen av utbildningen deltog 223 yrkesanställda från de blivande välfärdsområdena. Enligt utvärderingen uppnåddes målen för utbildningen bra. Deltagarna förbättrade sina kunskaper om tjänsterna som stöder arbetsförmågan och om förmånerna och metoderna. Även förmågan att använda tjänster för kundens bästa var statistiskt sett betydligt bättre efter utbildningen. Sex månader efter utbildningen såg man fortfarande positiva resultat.   

Deltagarna uppskattade i synnerhet att utbildningsgruppen bestod av yrkeskunniga från flera olika branscher och yrken. De ansåg att den gemensamma utbildningen för yrkeskunniga från många olika organisationer ökar den ömsesidiga förståelsen och gör det lättare att integrera verksamhetsmodellerna för stöd för arbetsförmågan i praxisen.  
Utbildningen är tillgänglig för alla på Arbetshälsoinstitutets webbplats: www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyokyvyn-tuki. Anställda i välfärdsområdena och kommunerna kan utnyttja utbildningen vid utvecklandet av tjänsterna, i introduktionen av nya arbetstagare och i sina egna utbildningar. Utbildningen lämpar sig också för yrkesinriktad fortutbildning och för frivilliga studier inom examensutbildningar.

Utbildning för samordnare för arbetsförmåga erbjuds i 8 yrkeshögskolor

I programmet för arbetsförmåga rekommenderas att yrkeshögskolorna ska börja ordna utbildning för samordnare för arbetsförmåga. Avsikten är att alla runtom i Finland ska ha möjlighet att delta i den färdigt utvecklade och utvärderade utbildningen. Yrkeshögskolorna har en gemensam läroplan, men det finns skillnader i hur läroanstalterna genomför utbildningen. Utbildningen omfattar 10 studiepoäng.
  
Utbildningen inleddes i början av 2021 i 8 yrkeshögskolor. År 2023 inleds den svenska utbildningen.  Utbildningen genomförs som studier vid öppna yrkeshögskolor och kan vara antingen en yrkesinriktad fortbildning eller en del av en yrkesexamen.
   
Samordnaren för arbetsförmågan har till uppgift att stödja personer i arbetsför ålder så att de kan få ett jobb, fortsätta arbeta eller återvända till arbetet. Samordnarna är placerade på olika ställen i servicesystemet, t.ex. i arbets- och näringstjänsterna, kommunernas sysselsättningsfrämjande tjänster, primärhälsovården (de nya social- och hälsocentralerna), företagshälsovården, den specialiserade sjukvården, olika organisationer, brottspåföljdsmyndigheterna och i läroanstalter.   
Samordnarnas utbildningsbakgrund och uppgiftsbeskrivningar varierar, men det krävs också gemensamt kunnande av dem. De gemensamma kompetensområdena innefattar lagstiftningen, servicesystemet, metoderna och förmånerna inom stödet för arbetsförmågan och sysselsättningen samt förmågan att skräddarsy tjänster för kunden enligt kundens behov och bedöma serviceprocesser och resultat.

Utbildarutbildningen garanterar att utbildningen är av hög kvalitet

Utbildarutbildningen för samordnare för arbetsförmågan utvecklas inom programmet för arbetsförmåga. Syftet med utbildningen för utbildare är att utveckla utbildningen för samordnarna och att utbildarna ska ha en gemensam syn på samordnarens roll och uppgifter i den föränderliga verksamhetsomgivningen.
  
Utbildningen ger en ökad förståelse för omställningar i arbetslivet och hur dessa påverkar samordnarens arbete och partiellt arbetsföras sysselsättning, för samordnarens roll och uppgifter i servicesystemet och för de förfaranden och verksamhetsmodeller i samordnarens arbete som ger goda resultat. Under utbildningen går man också igenom olika pedagogiska lösningar. Utbildningen är avsedd för lärare vid yrkeshögskolor som utbildar samordnare för arbetsförmåga och för de samordnare för arbetsförmåga som arbetar som utbildare.

Kvaliteten på stödet för arbetsförmågan och stödets verkningsfullhet förbättras

Ett av de löften som getts i samband med reformen av social- och hälsovården är att kundernas arbets- och funktionsförmåga ska bedömas vid social- och hälsocentralerna. I detta syfte bildas det därför team för stöd för arbetsförmågan vid social- och hälsocentralerna. Yrkeskunniga med olika utbildningsbakgrund kan på det sättet lära sig av varandra och utveckla sitt arbete tillsammans.

Utbildningshelheten stärker personalens kunnande, och kvaliteten på stödet för arbetsförmågan och stödets verkningsfullhet förbättras. Kunderna får de tjänster de behöver från ett och samma ställe och behöver inte längre springa från en lucka till en annan. Då kunnandet stärks, det överlappande arbetet minskar och nätverkssamarbetet ökar kommer också personalen att må bättre och trivas bättre med sitt arbete.

Utbildningshelheten som utvecklats inom programmet för arbetsförmåga lämpar sig för de yrkespersoner som arbetar med stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen i välfärdsområdena och kommunerna och för arbetsplatser och läroanstalter.

Nina Nevala, Med.lic, doc., lärare i yrkesutbildning, ledande sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet 
Kirsi Unkila, socialarbetare, specialsakkunnig, Arbetshälsoinstitutet 

Vad är programmet för arbetsförmåga?

Programmet för arbetsförmåga förbättrar partiellt arbetsföras sysselsättning. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för och genomför programmet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet Programåtgärderna genomförs under åren 2019 – 2023. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den åtgärdshelhet där tjänsterna som stöder arbetsförmågan integreras i framtidens social- och hälsocentraler. Tyngdpunkten ligger i att stärka den befintliga arbets- och funktionsförmågan och att främja sysselsättningen.

Läs mer:

Äldre material