Hoppa till innehåll

Olyckor sker utan förvarning – men med säkerhetsbedömningen av hemmet varnas man för faror

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 11.29
Kolumn
Marja Timperi ja Vilma Kosonen

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och räddningsverk har tillsammans utvecklat en modell för att göra säkerhetsbedömningar av hem.

Modellen skapades i projektet Joukkuepeliä, där fokusen låg på att utveckla förebyggande säkerhetsåtgärder, genomföra ett gemensamt system för verksamhetsstyrning och använda sig av information som samlats in tidigare. 

Säkerhetsbedömningen är en del av bedömningen av servicebehovet

Säkerheten i hemmen har utvecklats med hjälp av myndighetssamarbete sedan 2016. Södra Karelens räddningsverk och Eksote har bland annat utvecklat ett boendesäkerhetstest som gör det möjligt att göra en omfattande bedömning av säkerheten i hemmet, särskilt ur äldre personers synvinkel. 

Testet är tillgängligt för alla som bor i området och om det behövs, hänvisar testet den boende att kontakta tjänsterna för äldre. Men andra ålders- och klientgrupper berörs trots allt också i stor utsträckning av säkerheten gällande hemmaboende. 

Målet med projektet Joukkuepeliä var att införliva säkerhetsbedömningen smidigt i social- och hälsovårdssektorns bedömning av behovet av service och i andra serviceprocesser. 

De personer som arbetar inom social- och hälsovårdstjänsterna besöker klienternas hem oftare än räddningsmyndigheterna, vilket möjliggör ett systematiskt och tillförlitligt insamlande av iakttagelser gällande säkerheten. 

Med hjälp av säkerhetsbedömningarna av hemmen produceras viktig information för social- och hälsovårdstjänsterna, till exempel information om situationer som gäller rehabilitering eller utskrivning. För räddningsverket ligger intresset på sådana säkerhetsbrister som upprepar sig och på förhöjda olycksfallsrisker. 

Om säkerheten i hemmet samlas in information till en klientspecifik historik, som kan utnyttjas i andra social- och hälsovårdstjänster och i framtiden även vid räddningsverket. 

Alla myndigheter kan använda sig av säkerhetsbedömningen

Säkerhetsbedömningen av hemmet integrerades i Eksotes mobilapplikation för funktionsförmåga och system för verksamhetsstyrning SBM. Under projektets gång började också Södra Karelens räddningsverk använda SBM-systemet i sin rådgivningstjänst och tillsyn. 

För att förmedla information om hushåll med den mest uppenbara risken för fara skapade man en datasäker förbindelse mellan organisationernas system. Den nya helheten pilottestades av mobila jourenheter och användarna av mobilapplikationen för funktionsförmåga. 

I fortsättningen betjänar systemet myndighetssamarbetet både i arbetet med att förebygga olyckor och i reformen av välfärdsområdena. 

Att göra iakttagelser av säkerheten går på ett naturligt sätt hand i hand med sådana tjänster som tillhandahålls i hemmet. De som arbetar inom Eksotes uppmuntrades att göra iakttagelser av boendesäkerheten i och med kampanjen Säkerheten i hemmet i oktober–november 2021. 

Syftet med kampanjen var att alla yrkespersoner som besöker klienternas hem gör en säkerhetsbedömning tillsammans med klienten. Om man upptäckte brister lämnades det påminnelsekort om dem till klienten. 

Under kampanjens gång antecknade pilotgrupperna iakttagelser om säkerheten i hemmet in i systemen 141 gånger. Den vanligaste säkerhetsbristen var att hemmet saknade brandvarnare eller att den inte fungerade. Dessutom gjordes det anteckningar om klienternas nedsatta funktionsförmåga i förhållande till risksituationer. 

Det är klienten själv som har det primära ansvaret för att åtgärda alla slags säkerhetsbrister. 

Säkerhetsbedömningen utvidgas till att bli en del av social- och hälsovårdspersonalens arbete

Södra Karelens räddningsverk och Eksote vill i framtiden använda sig av förebyggande säkerhetsinformation som stöd för den regionala riskhanteringen. Man bör ingripa i oroväckande säkerhetsutvecklingar i klienters bostäder redan innan situationen i bostaden blir en uppenbar brandrisk eller olycksfallsrisk. 

Målet är att säkerhetsbedömningen av hemmet ska bli en del av arbetet för allt fler personer som arbetar inom social- och hälsovården. 

Målet är i linje med räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor, där aktörer som producerar tjänster i hemmen önskas aktivt främja säkerheten före 2025. 

Mer om saken

Att förbättra säkerheten i hemmen är små handlingar i vardagen. Se videon på hur yrkespersoner gör iakttagelser av säkerheten i samband med ett besök för att bedöma behovet av service. 

Länk till videon (på finska)

Vilma Kosonen  
projektsakkunnig, Södra Karelens räddningsverk 

Marja Timperi 
digital utvecklare, Eksote