Hoppa till innehåll

Nu är tiden inne för att utveckla basservicen

Utgivningsdatum 23.4.2020 9.44
Kolumn

Inom programmet Framtidens social- och hälsocentral ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för den nationella styrningen och för det statsunderstöd som beviljas för att programmet ska kunna verkställas. Institutet för hälsa och välfärd THL ansvarar för stödet för genomförandet av programmet. THL erbjuder sakkunnighjälp till de aktörer som ansvarar för genomförandet av projekten i de olika regionerna.

Regionalt stöd erbjuder alla de fem regionala samordnare som är placerade i varje specialansvarsområde för programperioden. Samordnarna samarbetar med regionala projekt. De regionala samordnarna ska ha ett s.k. fågelperspektiv när de granskar och sparrar utvecklingsarbetet och på invånarnas vägnar så att säga tänka högt om servicebehoven i regionen.  

Arbetsredskap och stöd för projekten

Vår avsikt har varit att se till att regionerna har tillgång till THL:s expertis under hela programperioden. Stödet för genomförandet samordnas av en projektbyrå som har expertis inom nationellt utvecklingsarbete bland annat vad gäller informationshantering, förändringsledarskap, utveckling av socialvården, arbete med intressegrupper samt kommunikation. Dessutom har man bestämt att programmet för utveckling av barn- och familjetjänster samt dess kontaktytor till programmet Framtidens social- och hälsocentral ska fortsätta.

THL:s stöd innefattar i praktiken olika nätverksdagar, arbetsverkstäder och evenemang där THL:s experter kan erbjuda sin sakkunskap för utvecklandet av regionernas social- och hälsocentraler samt delta i utvecklandet och arbetet. THL erbjuder också arbetsredskap och ger tips för projekt- och medborgarkommunikationen.  

Med några veckors mellanrum publicerar vi på webben aktuell information om stödet för genomförandet för de som är intresserade. Där bifogas också till exempel forskningsdata som stöd för genomförandet av programmet och information om kommande evenemang. 

Innokylä är en viktig del av stödet för genomförandet. Den förnyade webbplattformen www.innokyla.fi är en offentlig plattform med syftet att sprida och utveckla modeller för god praxis inom projektutveckling. Man planerar bland annat arbetsverkstäder som ska stödja förändringsarbetet. Det finns många fördelar med att använda den nya plattformen Innokylä.

Fyra gånger i året ordnar vi nätverksdagar som stöd för projekten. Programinnehållen planeras utifrån aktörernas behov och planeringen är redan i full gång. Under nätverksdagarna kan man få nyttig information till exempel om utvärdering, utveckling av integrationen av social- och hälsotjänster och om verksamhet som främjar delaktighet och förändring i verksamhetskulturen.  

En bra grogrund för att skapa något nytt

Arbetstagare och chefer inom basservicen har fört fram att det finns ett behov av en systematisk utveckling och reform av innehållet i basservicen. Efter en del svårigheter i inledningsskedet har programmet Framtidens social- och hälsocentral tagits emot med entusiasm -  enligt responsen från fältet tycker man att idén är bra!

Förståelsen för vikten av en funktionell integration av social- och hälsovårdstjänsterna har ökat under de senaste åren, vilket utgör en bra grogrund för att skapa något nytt. THL kommer att göra sitt yttersta för att stödja den kärna i social- och hälsovårdssystemet som är så viktig för att vårt servicesystem ska fungera, dvs. basservicen inom primärvården. Nu är tiden inne för att utveckla den.

Överläkare Anu Niemi och ledande sakkunnig inom socialväsendet Anu Muuri
THL projektchefer
Programmet Framtidens social- och hälsocentral
Systemavdelningen, THL