Hoppa till innehåll

Samordningen av tjänster viktig uppgift för välfärdsområdet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2021 15.24 | Publicerad på svenska 10.12.2021 kl. 15.28
Kolumn
Lääkäri ja potilas

Hurdan nytta har en person som behöver många social- och hälsovårdstjänster av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet? Finns det en risk för att de bekanta tjänsterna splittras och försvinner utom räckhåll? Kommer de utlovade förbättringarna av servicen att bli verklighet eller måste varje tjänst uppsökas separat?

Samordningen av tjänsterna är ett viktigt sätt att uppnå målen för social- och hälsovårdsreformen. Om serviceintegrationen inte blir bättre är det svårt att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsovårdstjänster, främja tillgången till tjänster och förbättra deras tillgänglighet, trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft i hela servicekedjan, rea-gera på de utmaningar som samhälleliga förändringar för med sig och dämpa kostnadsökningen.

Välfärdsområdet ansvarar för samordningen av kundernas social- och hälsovårdstjänster så att det uppstår effektiva helheter. Ett välfärdsområde ska se till att kundgrupper och kunder som har ett omfattande behov av samordnade tjänster identifieras, att social- och hälsovården samordnas och att servicekedjor och tjänstehelheter definieras, att social- och hälsovårdstjänster samordnas med väl-färdsområdets övriga tjänster samt att de olika producenterna kan använda sig av den information som finns om en kund. 

Alla kunder behöver inte många olika tjänster och samordning av dem. Det är därför ytterst viktigt att kunna identifiera de kundgrupper och kunder som drar nytta av serviceintegrationen och de livs-situationer där samordningen är ändamålsenlig. Vid denna identifiering ska det vara möjligt att utnyttja och kombinera kundgrupper och information om kunden, liksom också vid fastställandet av servicekedjor och tjänstehelheter, vid samordningen av tjänster samt vid samordningen av välfärds-områdets tjänster med tjänster i andra välfärdsområden och med kommunala, statliga och andra aktörers tjänster.

All social- och hälsovårdspersonal som deltar i servicekedjan ska ha tillräcklig information om hela servicekedjan och om servicebehovet. En tillräcklig gemensam kunskapsbas bidrar också till att trygga en bättre klient- och patientsäkerhet.

Samordningen av tjänster för en enskild kund förutsätter en ändamålsenlig bedömning av behovet av vård, omsorg och service och en kundspecifik plan som utarbetas utgående från bedömningen. När planen utarbetas ska man säkerställa att kundens egna resurser utnyttjas och att kunden förbin-der sig att genomföra den planen i sin egen livssituation. Det här lyckas bäst om planen utarbetas tillsammans med kunden.

För samordningen av tjänsterna i praktiken krävs ofta stödjande service- och kundhandledning. Kund- och servicehandledningen utvecklas i nästan alla utvecklingsprojekt inom strukturreformen. Målet är en servicehelhet som fungerar enligt principen om ett enda serviceställe och där även elektroniska och digitala tjänster kan utnyttjas. Utvecklingen av kund- och servicehandledningen ingår också i nästan alla regionala utvecklingsprojekt inom programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Hur väl social- och hälsovårdsreformen lyckas bedöms i sista hand i praktiken. Det är viktigt att en person som behöver social- och hälsovårdstjänster får dem på ett smidigt sätt utifrån sitt vård-, omsorgs- och servicebehov och att tjänsterna passar den egna livssituationen.

Text: Tapani Hämäläinen och Harri Jokiranta från sekretariatet för beredningsgruppen för ordnande av tjänster