Hoppa till innehåll

Socialvårdens uppföljningsregister möjliggör äntligen en jämlik och effektiv utveckling av socialservicen

Utgivningsdatum 24.11.2022 13.56 | Publicerad på svenska 24.11.2022 kl. 14.08
Föräldrar, spädbarnet och socialarbetaren

Socialvårdens nationella datainsamling förnyas avsevärt när Institutet för hälsa och välfärd (THL) från och med 2023 börjar samla in socialvårdens centrala klient- och serviceuppgifter i Socialvårdens uppföljningsregister. Reformen är av internationell betydelse och gör det möjligt att övergripande granska och utnyttja uppgifterna på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt.

Insamling av jämförbara uppgifter i Socialvårdens uppföljningsregister stöder den kunskapsbaserade ledningen av välfärdsområdena: förståelsen för situationen i det egna området ökar och tjänsterna kan utvecklas när välfärdsområdena kan jämföra uppgifter från det egna området och ställa dem i relation till andra. Myndigheterna å sin sida utnyttjar informationen i uppföljningsregistret i utvärderingen, styrningen och övervakningen av socialservicen.

Finland föregår med gott exempel som föregångare inom datahantering och digitalisering

Datahanteringen inom socialvården och digitaliseringen av social- och hälsovårdsuppgifterna utvecklas internationellt både på EU-nivå och i de nordiska länderna. I det nordiska utvecklingsarbetet är Finland en föregångare jämfört med partnerländerna i fråga om både lagstiftningen och datainsamlingens omfattning och genomförande. Till exempel i Sverige har man identifierat ett motsvarande mer omfattande informationsbehov inom socialservicen, men lagstiftningsarbetet för datainsamlingen pågår fortfarande.

"Finlands mål att få med hela socialvården och dess cirka 50 tjänster i datainsamlingen är i internationell skala en exceptionell reform, där vi ligger flera år före många andra länder. Allt som allt är det inte bara viktigt att jämföra servicesystemet mellan olika regioner i Finland, utan även jämförelser mellan länderna hjälper oss att ställa vår situation i relation till en större helhet", berättar Riikka Väyrynen, utvecklingschef vid THL.

Diskussioner, god praxis och jämförelser av data sker också aktivt med internationella myndigheter. Till exempel jämför Nordiska socialstatistikkommittén inte bara socialskyddssystemen utan även uppgifterna från socialservicen till den del det är möjligt med tanke på enhetligheten av uppgifterna. Utvecklingen av den nationella datainsamlingen bidrar också till att internationella data är jämförbara och tillgängliga till exempel för forskning och utvecklingsarbete i anslutning till tjänster.

Erbjuds våra tjänster i rätt tid och är de ändamålsenliga?

Målbilden är att en enhetligare datainsamling inom socialvården betjänar välfärdsområdena framför allt i bedömningen av invånarnas servicebehov och utvecklingen av tjänsterna.

Mångsidig information stöder ordnandet av tjänster i rätt tid, varvid tjänsterna också fungerar förebyggande när klienten får det stöd hen behöver så tidigt som möjligt.

"Med hjälp av högklassig, jämförbar information som omfattar alla socialtjänster kan välfärdsområdena rikta sin uppmärksamhet mot hela systemet och till att det fungerar som en bra helhet. På så sätt stärks också den viktiga basservicen", säger Väyrynen.

THL utnyttjar å sin sida informationen i Socialvårdens uppföljningsregister bland annat i sin utvärderingsverksamhet. Med hjälp av heltäckande uppgifter kan man till exempel bedöma om de föreskrivna tidsfristerna för tillgång till socialservice uppfylls eller hurdana tjänster som erbjuds personer i arbetsför ålder och om de erbjuds tillräckligt heltäckande och jämlikt mellan olika områden.

Framåt med gemensamma krafter

Utvecklingen av dataproduktionen är ett långsiktigt arbete. Ett aktivt samarbete och en aktiv dialog mellan aktörerna stöder att varje välfärdsområde har de bästa möjliga förutsättningarna för att främja arbetet på ett smidigt sätt och i enlighet med sin lokala situation. På lång sikt är det viktigaste målet att vi alla får högklassiga, pålitliga och jämlika tjänster oberoende av var vi bor.

Registerförnyelsen inom socialvården bereds i social- och hälsovårdsministeriets projekt Valtava inom programmet Toivo, där den nationella dataproduktionen inom social- och hälsovården förnyas. Projektet Valtava genomförs i samarbete mellan THL, FPA och Valvira.

Ytterligare information:

Riikka Väyrynen
Utvecklingschef
THL
[email protected]

Registerförnyelse inom socialvården

Toivo-programmet