Hoppa till innehåll

Tempot ökar i beredningen – THL:s utvärderingar av social- och hälsovårdstjänsterna sporrar regionerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2021 16.34
Kolumn

Beredningen av välfärdsområdena är snart på slutrakan, för redan om drygt ett år är social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet som ordnas av kommunerna och samkommunerna ett minne blott.

I väntan på den långvariga social- och hälsovårdsreformen har THL redan i flera år hunnit öva på att utvärdera ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i olika områden i landet. Under resans gång har det samlats värdefull erfarenhet av såväl olika områdesindelningar, genomförandemodeller för utvärderingarna som utvärderingsobjekt.  

Samarbetet har ökat den gemensamma förståelsen  

En av de mest värdefulla erfarenheterna av tidigare utvärderingar och regionala diskussioner även med tanke på framtiden har varit ett tätare samarbete och ökad gemensam förståelse. Det ömsesidiga förtroendet har byggts upp genom att höra och diskutera olika parters synpunkter.  
Även om kommunerna och samkommunerna ännu 2022 har ansvaret för att ordna social- och hälsovård, är blicken redan fäst på 2023. 

I välfärdsområdesvalet som hålls om två månader konkretiserar de regionala fullmäktige som väljs för välfärdsområdena den nya epoken som inleds den 1 januari 2023, då ordnandet av både social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet överförs till 21 välfärdsområden. Helsingfors stad ordnar även i fortsättningen sin service själv. 

Det krävs att man jobbar mot samma mål för att alla framtida välfärdsområden efter drygt ett år ska kunna bära organiseringsansvaret. Utvärderingsrapporterna från THL är ett bra material i beredningen av välfärdsområdena.  

Laggrunden skapar innehållsmässiga ramar för utvärderingen  

Även om genomförandet av social- och hälsovårdsreformen redan har känts nästan overkligt efter den långdragna övningen som krävt flera regeringsperioder, kan vi nu äntligen vidta verkliga åtgärder också i den nationella och regionala utvärderingen av ordnandet av social- och hälsovården. 

I och med social- och hälsovårdsreformen definierar lagen om ordnande av social- och hälsovård innehållet i THL:s utvärderingar av välfärdsområdena. THL:s lagstadgade uppgift i utvärderingen av välfärdsområdena är även i fortsättningen att behandla frågor som gäller lika tillgång och integration av tjänster. 

Tyngdpunkten i utvärderingen flyttas dock alltmer till att granska effektiviteten i social- och hälsovårdens servicesystem samt olika delområdens verksamhet och ekonomi som en helhet. Detta framhävs i och med att befolkningen i vårt land åldras, servicebehovet ökar och många lagstadgade skyldigheter ökar.  

Skillnader i regionerna – men alla har fortfarande mycket kvar att göra 

Utgångsläget för övergången till välfärdsområdesmodellen varierar på olika håll i landet från regioner med flera anordnare till funktionellt integrerade regioner. Trots den administrativa integrationsgraden har alla regioner en massa arbete innan välfärdsområdenas verksamhet inleds. 

Trycket på att kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna kommer att stiga under de kommande åren är stort och oron för att finansieringen ska vara tillräcklig i de välfärdsområden som förbereder inledandet av verksamheten är stor. 

Samtidigt har svårigheterna i tillgången till personal redan blivit en utmaning på nationell nivå. Till exempel inom hemvården för äldre är det allt svårare att få kompetent personal. Utvecklingen av elektroniska lösningar har påskyndats som en del av servicemenyn. 

Både gemensamma och regionvisa frågor i granskningen 

I THL:s utvärderingar av social- och hälsovårdstjänsterna granskas specialfrågor som är gemensamma för alla regioner och regionvisa specialfrågor. Utvärderingarna utkommer i samma takt som förhandlingarna om välfärdsområdena som leds av SHM förs.  

Välfärdsområdesvisa förhandlingarna förs tillsammans med experter från regionerna, SHM, FM, IM och THL:s sakkunniga som ansvarar för utvärderingen.  

Förhandlingarna ordnas under ledning av SHM 30.11.2021–28.1.2022. 

Utvärderingarna av områdena (thl.fi)

Nina Knape
teamchef, Institutet för hälsa och välfärd

Pekka Rissanen
överdirektör, Institutet för hälsa och välfärd