Hoppa till innehåll

Vägkartan stöder uppbyggandet av välfärdsområdena

Utgivningsdatum 26.5.2021 11.32
Kolumn
Mies kävelemässä rappusia ylöspäin

Fem beredningsgrupper har börjat förbereda genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Beredningsgrupperna arbetar under sektionen för regional beredning och stöder regionerna vid förberedelserna inför det egentliga genomförandet. Beredningsgrupperna är uppdelade i områdena ledning och kompetens, förvaltningsekonomi och stödtjänster, organisering, kontaktytor samt IKT. I juni blir beredningsgrupperna färdiga med följande version av vägkartan för det regionala genomförandet, men utkasten till vägkartan kan användas av regionerna som stöd för den frivilliga beredningen redan före det.

Beredningsgruppen för ledning och kompetens fastställde under mars och april de första stegen i uppbyggandet av välfärdsområdena med tanke på ledningen och kompetensen. Arbetet i beredningsgruppen delades upp i faser. Arbetet inleddes med att kartlägga de åtgärder som ska vidtas av det temporära organet, och för närvarande samlar man in regionernas synpunkter på det arbete som ska göras under välfärdsområdesfullmäktigefasen. Målet är att få en så omfattande helhetsbild som möjligt av alla de frågor som måste lösas för att bygga upp välfärdsområdena både under det temporära organets tid och under välfärdsområdesfullmäktigefasen. Efter det är det dags att börja planera för tiden efter överföringen av organiseringsansvaret. 

Genomförandet räcker 18 månader  

Om lagpaketet i fråga om social- och hälsovårdsreformen godkänns i sommar, fortsätter beredningsgrupperna arbeta med genomförandet. Det huvudsakliga målet för genomförandet är att säkerställa att alla de centrala funktionerna och tjänsterna i välfärdsområdena är färdiga att användas från och med den första dag när de tar över organiseringsansvaret. Dessutom måste man se till att genomförandet framskrider enligt tidsplanen. Startskottet går alltså i början av juli, och sedan är det 18 månader tills organiseringsansvaret överförs.  

Beredningsgruppen för ledning och kompetens stöder områdena vid planeringen och genomförandet av ledningsstrukturerna och ledningsverktygen, uppbyggandet av den kunskapsbaserade ledningen och ett gemensamt kunskapsunderlag, identifierandet och tryggandet av den kompetens som behövs, utvecklandet av organiseringen och ledningen av serviceproduktionen, verkställandet av kommunikationen och delaktigheten samt uppbyggandet av samarbetet och nätverken. 

I fråga om ledningen och kompetensen gäller de första stegen i uppbyggandet av välfärdsområdena bland annat att rekrytera beredare, organisera den temporära förvaltningen, tillsätta frivilliga politiska styrgrupper som stöd för arbetet samt fastställa arbetsfördelningen mellan det temporära organet och den politiska styrgruppen. På de sist nämnda punkterna samarbetar gruppen med beredningsgruppen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster.  
Vid organiseringen och ledningen av serviceproduktionen stöder gruppen organiseringen av produktionen i organisationerna i området och synkroniseringen av projektet Framtidens social- och hälsocentral och projekten inom strukturreformen. Syftet är att stödja genomförandet och främja utvecklandet av tjänsternas innehåll. Uppbyggandet av de konkreta styrmodellerna för styrningen av produktionen och producenterna sker dock i beredningsgruppen för ordnande av tjänster. 

I fråga om den kunskapsbaserade ledningen koncentrerar man sig på att välfärdsområdena ska få goda förutsättningar att leda verksamheten och serviceproduktionen. När det gäller de tekniska lösningarna för den kunskapsbaserade ledningen samarbetar man med IKT-beredningsgruppen. 

Det politiska beslutsfattandet har en nyckelroll i välfärdsområdena

Kommunikationen och delaktigheten är i en nyckelroll inte bara med tanke på välfärdsområdenas anställda och invånare, utan också med tanke på beslutsfattarna. För att den strikta beredningstidtabellen ska hålla är det mycket viktigt att de kommande beslutsfattarna i välfärdsområdesfullmäktige informeras väl och i god tid om social- och hälsovårdsreformen och om verksamheten och uppgifterna i välfärdsområdena så att kontinuiteten vid genomförandet kan säkras när ansvaret överförs från beredningsorganen till välfärdsområdesfullmäktige.  

Under genomförandet skapas även förutsättningarna för samarbetet mellan kommunerna och de framtida välfärdsområdena. Arbetet i beredningsgruppen för samarbete och delaktighet har många beröringspunkter med arbetet i beredningsgruppen för kontaktytor. Beredningsgruppen för kontaktytor kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för uppbyggandet av samarbetet mellan välfärdsområdena och kommunerna.  

Strukturerna ska stödja tjänsterna och målen

I beredningsfasen ska beredningsgruppen för ledning och kompetens även bestämma strukturen för organisationen och ledningen. Målet är att strukturen ska stödja en funktionell serviceintegration både horisontellt och vertikalt, och att även behoven gällande samordningen av räddningsväsendet och social- och hälsovården ska beaktas. En kundorienterad serviceintegration tillsammans med en kunskapsbaserad ledning skapar goda förutsättningar för att uppnå målen för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. 

Antti Kuopila
Ordförande för beredningsgruppen för ledning och kompetens, social- och hälsovårdsministeriet

Anna Maksimainen
medlem av sekretariatet, NHG