Hoppa till innehåll

Välfärdsområdena ansvarar för tillgången till tjänster som stöder arbetsförmågan

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2022 10.36
Kolumn
Jarno Karjalainen

Att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna för de arbetslösa som är arbetsföra är viktigt eftersom de arbetslösa som är partiellt arbetsföra ofta möter många hinder och utmaningar när de söker jobb. Det handlar om tjänster som vem som helst av oss i något skede av livet kan behöva om vi blir sjuka eller möts av någon annan motgång. På olika håll i Finland gör man nu ett värdefullt arbete med att utveckla tjänsterna som stöder arbetsförmågan. Tjänsterna som stöd för arbetsförmåga och sysselsättning utvecklas som ett led i social- och hälsovårdsreformen genom projekten inom programmet för arbetsförmåga.

Bild: Jarno Karjalainen

När tjänsterna baserar sig på kundernas behov får tjänsterna positiva konsekvenser för sysselsättningen och livskraften i områdena. 
Stödet för arbetsförmågan är viktigt att beakta i välfärdsområdenas strategier, vid resursfördelningen och vid planeringen och genomförandet av kontaktytor mellan tjänster och i avtalen om dem. Viktiga aktörer i samarbetet är arbets- och näringstjänsterna, sysselsättningsservicen, den sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP, finska), FPA, olika organisationer och kommunernas främjande av välfärd och hälsa.   

Social- och hälsocentralernas tjänster måste utvecklas så att man bättre kan identifiera kundernas behov av stöd för arbetsförmågan. Det finns många sätt att stödja arbetsförmågan. När det gäller tjänsterna handlar det om att identifiera behoven av stöd och tillhandahålla tjänsterna i rätt tid med tanke på medborgarnas, det vill säga kundernas, behov. Det är också viktigt att lägga tillräcklig vikt vid bedömningen av arbetsförmågan.   
 

Sektorsövergripande och multiprofessionellt stöd för arbetsförmågan 
 

Genom programmet för arbetsförmågan har man utvecklat och bildat team runtom i Finland som ska stödja arbetsförmågan. Stödet ger de bästa resultaten när man samarbetar och lär sig av andra yrkeskunniga. Många av de samtidiga problemen kan lösas genom teamarbete och tillsammans med kunden. Teamarbetet ska innefatta diskussioner och möten där man planerar stödtjänsterna tillsammans med kunden. Av teamet kan kunden få stöd och hjälp av många olika slag snabbare. Man kan samordna de olika tjänsterna, sätta upp en gemensam plan och komma överens om genomförandet. Kunden får också en egen ansvarig person som sörjer för att tjänsterna genomförs och erbjuder stöd.   
 
Man ska hänvisa kunderna till tjänster på ett ansvarsfullt sätt ända tills kundförhållandet tar slut och övervaka verkställandet av tjänsterna. Den kundansvariga personen samordnar kundens tjänstehelhet. Den kundansvariga bygger också upp ett team och ett nätverk av yrkeskunniga för kunden. De som ansvarar för tjänsterna kan ha olika benämningar, såsom egen kontaktperson, samordnare för arbetsförmågan eller kundansvarig.  
 

Kärnan i alla tjänster är kundens delaktighet


Tjänsterna som stöder arbetsförmågan ska ses som en helhet där varje tjänst har en egen roll. Arbetets resultat syns i hur verkningsfull tjänsten är, dvs. i hur nyttig den var för människan.   Kunderna spelar en viktig roll i utvecklandet av helheterna av tjänster för arbetsförmågan. Kunderna kan vara med vid planeringen, utvärderingen och genomförandet av tjänsterna.  

Kundernas behov tillgodoses bättre när det skapas tjänstehelheter som stöder arbetsförmågan. Social- och hälsocentralernas tjänstehelhet för arbetsförmågan ska bestå av ett multiprofessionellt team som stöder arbetsförmågan, av modellen med kundansvariga och av en samordnad tjänstehelhet. Tjänstehelheten kan innehålla många olika tjänster, till exempel socialservice, hälsovårdstjänster, rehabiliteringstjänster och sysselsättningstjänster. Det är viktigt att tjänstehelheterna beskrivs tydligt så att genomförandet, uppföljningen och ledningen av dem fungerar smidigt.    
 
Eftersom det finns många olika tjänster som stöder arbetsförmågan krävs det att personalen introduceras i alla de möjligheter som finns. Personalens kompetens behöver stärkas. Genom att stärka kompetensen säkerställer man att personalen kan utnyttja tjänstehelheten för arbetsförmågan på bästa möjliga sätt med tanke på kundens behov. Inom programmet för arbetsoförmåga har man utvecklat en utbildning i stöd för arbetsförmågan. Utbildningen har prövats genom pilotförsök och startar hösten 2022. Förhoppningsvis kan så många yrkesutbildade personer som möjligt delta i utbildningen. Även utbildningarna för samordnare för arbetsförmågan ger en bra kompetensgrund för det sektorsövergripande och multiprofessionella samarbetet.    
 

Jarno Karjalainen
Utvecklingschef
Institutet för hälsa och välfärd, THL
 

Vad är programmet för arbetsförmåga?


Programmet för arbetsförmåga förbättrar partiellt arbetsföras sysselsättning. Arbets- och näringsministeriet ansvarar och genomför programmet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Programåtgärderna genomförs under åren 2019–2023. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för en åtgärdshelhet där tjänsterna som stöder arbetsförmågan integreras i framtidens social- och hälsocentral. Tyngdpunkten ligger i att stärka den befintliga arbets- och funktionsförmågan och att främja sysselsättningen.

Mer information:


Läs mer: