Hoppa till innehåll

Välfärdsområdenas lägesbilder och läget i oktober

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2021 15.00 | Publicerad på svenska 29.11.2021 kl. 12.32
Kolumn
Mies jonottaa

Samtliga välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS utarbetar lägesbilder av hur genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet framskrider i området. Färdplanen för det regionala genomförandet används som grund när områdena uppdaterar lägesbilden av genomförandet varje månad. Det centrala målet för arbetet är att säkerställa att varje välfärdsområde klarar av att organisera tjänsterna inom social- och hälsovård och räddningsväsende i området från och med den 1 januari 2023.

Nuläget

När det gäller oktobers lägesbild kan det konstateras att i stort sett alla områden har kommit igång bra med genomförandet, men fortfarande finns det mycket att göra innan organiseringsansvaret överförs. De största utmaningarna och eventuella riskerna gäller för närvarande genomförandet av IKT-helheten, vilket bland annat beror på de många uppgifterna, det breda spektrumet av system och tidsramen för besluten om finansieringen av IKT-förändringarna. Det finns också en stor risk för att IKT-leverantörernas resurser inte kommer att räcka till. Dessutom finns det många kritiska frågor som gäller organisations- och ledningsstrukturerna vid överföringarna av IKT-verksamheten och personalen, eftersom  det finns starka kopplingar mellan de olika helheterna. De här helheterna följer man nu därför upp särskilt noggrant, och man strävar efter att fatta finansieringsbesluten om IKT-förändringarna så fort som möjligt. 

Tre helheter = lägesbilden

Lägesbilden består av tre helheter: lägesbildsverktyget, diskussionerna om lägesbilden och övrigt material. Lägesbildsverktyget bygger på färdplanen för den regionala beredningen, där välfärdsområdets uppgifter som är centrala för genomförandet fastställs. Genom lägesbilderna följer man i synnerhet de uppgifter som klassificerats som kritiska, och de är cirka 300 till antalet.  Områdena använder lägesbildsverktyget varje månad för att rapportera om hur beredningen framskrider.

Lägesbildsverktyget

Med hjälp av verktyget skapas en lägesbild ur två perspektiv: hur genomförandet framskrider i förhållande till den regionala färdplanen och på vilken nivå beredningen är i förhållande till tidsfristen den 1 januari 2023. Båda lägesbilderna fås genom att man följer upp hur många kritiska uppgifter som inletts och hur många uppgifter som slutförts, men uppföljningsperioderna för lägesbilderna är olika. Tack vare lägesbildsverktyget och den s.k. tekniska lägesbild som bygger på det får man varje månad en uppfattning om hur genomförandet framskrider i de olika områdena.  

När det gäller den tekniska lägesbilden kan det konstateras att man har utarbetat och prövat många olika metoder sedan början av hösten. I samband med att välfärdsområdena inledde genomförandet i somras blev det också tydligt att det är ett stort, utmanande och tidsmässigt krävande arbete att följa upp den helhet som lägesbilderna bygger på. Man dryftade olika frågor länge innan man fastställde vad lägesbilderna ska utgå från. Hur kan man ge en tillräckligt uttömmande beskrivning av utmaningarna och samtidigt visa om genomförandet framskrider bra? I början av hösten var en av utmaningarna också det digra arbete och de många beräkningar som måste göras manuellt i de inledande skedena.

Diskussionerna om lägesbilden

Diskussionerna om lägesbilden kompletterar den tekniska lägesbilden. Diskussionerna har ordnats sedan september. Under diskussionerna kartlägger området hur genomförandet framskrider och försöker identifiera och förutse eventuella risker och utmaningar. I och med diskussionerna får man värdefull och kompletterande information om läget i områdena. Diskussionerna gör det också lättare för områdena att kommunicera med låg tröskel med ministerierna och ställa frågor till dem.  Det viktigaste syftet med diskussionerna är att bygga upp förtroendet och samarbetet mellan områdena och ministerierna.

Utöver lägesbildsverktyget och diskussionerna utnyttjar man också övrigt material som gäller den helhet som behövs för lägesbilden. Man samlar till exempel in uppgifter från samarbetspartner och ministeriers enkätundersökningar och följer olika medier. Av dessa tre helheter skapas en landsomfattande lägesbild av genomförandet. 

Syftet med lägesbilden att områdena ska uppnå sina mål och få stöd

Det digra arbetet i början av hösten har gett resultat, och tack vare det kan vi nu börja använda lägesbilderna. Ett viktigt syfte med lägesbilderna har hela tiden varit att de också ska tjäna välfärdsområdena och deras behov. Det här har man försökt sträva efter under hela utvecklingsprocessen. 

Välfärdsområdena har tagit väl emot lägesbilden och plikttroget kompletterat lägesbildsverktyget varje månad samt anpassat sig efter ändringar och anvisningar. Det är säkert ingen lätt uppgift, eftersom det kan vara många olika aktörer som fyller i uppgifterna i lägesbildsverktyget. Det gläder oss också att välfärdsområdena har haft vilja och intresse att delta i diskussionerna om lägesbilderna även om det säkert har varit ont om både resurser och tid. Därför vill vi tacka välfärdsområdena för det goda samarbete som vi haft. Hoppas att det fortsätter i samma goda anda också under det fortsatta arbetet och under år 2022! 

Text: Krista Björkroth, sakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet och Pauliina Mäkkeli, projektchef vid konsultföretaget Nordic Health Group

Helheten av lägesbilder byggs upp i samarbete med områdena, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet, konsultföretaget Nordic Healthcare Group och andra samarbetspartner (bl.a. Institutet för hälsa och välfärd, Kommunförbundet, kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna).