Hoppa till innehåll

Välfärdsområdenas lägesbilder: Övergången skedde säkert

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2023 11.07
Pressmeddelande

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet övergick till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Överföringen av ansvaret skedde säkert i alla områden. Kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet har kunnat tryggas.

Välfärdsområdena har framskridit enligt planerna och visat att de klarar av förändringarna. I områdena är man nöjd över att övergången har gått bra. I områdena har man kartlagt riskerna i samband med övergången och förberett sig för eventuella störningar vid årsskiftet genom olika reservarrangemang och reservplaner. Tack vare förberedelserna har man kunnat lokalisera störningarna snabbt, och nu har man läget under kontroll.  

I synnerhet lönebetalningen var förenad med risker på grund av ändringarna i systemen.  Lönebetalningen och utbetalningen av förmåner har trots allt skett utan några större störningar, och de fel som uppstått kommer att korrigeras. Vid förändringarna har personalen varit en viktig resurs och fått mycket beröm. Arbetsbördan har varit stor, men trots det har man lyckats hjälpa varandra till och med i de svåraste stunderna. 

Nu har blicken vänts framåt 

Efter den lyckade överföringen av ansvaret har välfärdsområdena vänt blicken framåt mot de långsiktiga målen för reformen. Arbetet med de olika programmen har redan inletts i alla områden, bland annat programmet för att balansera ekonomin. De flesta välfärdsområden har också publicerat sina strategier.  

Uppbyggandet av de nya organisationerna pågår dock fortfarande i vissa välfärdsområden, i synnerhet i de som utgått från en kommunstruktur. I början av året måste man bland annat se till att alla chefer utnämns och alla ansvar fastställs. Man bygger upp både den politiska och den administrativa verksamhetskulturen och lär sig de nya rollerna. Det behövs dock tid för att skapa gemensamma verksamhetssätt.  

Välfärdsområdena kommer att satsa på att lindra personalens arbetsbelastning. Inledningsskedet har krävt mycket och personalens krafter har satts på prov. Arbetet med informations- och kommunikationsprojektet har fortsatt som planerat efter årsskiftet. Några områden håller fortfarande på att lösgöra sig från kommunernas system och att harmonisera de digitala tjänsterna. I några områden behövs det en lösning för problemet med två avtal om avtalsbrandkårerna. 

Välfärdsområdenas lägesbilder utvecklas

Även Statsrådet har vänt blicken framåt från genomförandet av reformen till styrningen av välfärdsområdena. En viktig del av styrningen av social- och hälsovården och räddningsväsendet kommer att handla om de lägesbilder av välfärdsområdenas verksamhet och ekonomi som välfärdsområdena och Statsrådet utformar tillsammans.  

De gemensamma lägesbilderna baserar sig på landsomfattande information, till exempel på utredningar som görs inför välfärdsområdesförhandlingarna (regionförvaltningsverk, Valvira och välfärdsområdena) eller på THL:s bedömningar eller eventuella kompletterande enkätundersökningar (t.ex. om informationshanteringen). 

Den senaste lägesbilden av genomförandet finns här: https://soteuudistus.fi/sv/regional-lagesbild 

Mer information:

Kari Hakari 
tfn 0295 163 642, kari.hakari(at)gov.fi