Hoppa till innehåll

Vård utan köer – uppdaterad Bra mottagning-utbildning som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 10.39 | Publicerad på svenska 12.5.2021 kl. 11.36

Kaste-projektet hette Bra mottagning i början av 2010-talet. Bra mottagning är också ett systematiskt arbetssätt och en systematisk utbildningsmetod genom vilken tiotals finländska hälsovårdscentraler och andra enheter förkortade väntetiderna och förbättrade tillgängligheten. 

Bra mottagning är inte en enskild verksamhetsmodell utan en utvecklingsmetod som baserar sig på konceptet Lean och internationella erfarenheter om tillämpningen av den så kallade open access-idén på hälso- och sjukvården. Konceptet har kommit till Finland från Sverige.

Politisk vision att utveckla basservicen

Det nuvarande regeringsprogrammet har en stark satsning på att utveckla basservicen. En lag om en veckas vårdgaranti för primärvården är under beredning. Ett av de fem huvudmålen för programmet Framtidens social- och hälsocentral är just att förbättra tillgången till basservice.  

Lätt tillgång, tillgänglighet och låg tröskel är också enligt WHO primärvårdens hörnstenar. 

Det främsta målet med utbildningen är att förbättra tillgången 

Köer är i stor utsträckning ett problem på systemnivå. Det finns inga enkla lösningar för en god tillgång. Genom enskilda åtgärder kan man förkorta väntetiderna, men permanenta resultat fås endast då man på arbetsplatsen lär sig förstå efterfrågan och leda tillgången på dag- och veckonivå. Dagens lösningar kan vara föråldrade redan i morgon. Därför är det viktigt att bygga upp kompetens med vilken man lär sig att utveckla sin egen vardag nu och i framtiden. 

I Bra mottagning-utbildningen undersöker man den egna verkligheten i ljuset av fakta, förstår efterfrågan, svarar på den och gör nödvändiga ändringar. Ett gemensamt mål är att förkorta väntetiderna, men vägen till målet kan variera beroende på vad som är rationellt och möjligt att förverkliga på lokal nivå.  Vid sidan av tillgången fäster man också uppmärksamhet vid att vården är kontinuerlig och att bättre hantera vården av klientgrupper som behöver mycket service, det vill säga vid produktionen av hälsofördelar. 

Tack vare Bra mottagning har de arbetsgemenskaper som deltar i utbildningen

  • bättre beredskap att möta kraven i lagstiftningen om vårdgaranti 
  • nöjdare klienter tack vare en god tillgång
  • bättre tid för annan utveckling
  • förutsättningar att få ut mer av nya digitala verktyg 
  • en mer välmående personal och lättare att rekrytera nya medarbetare. 

Strukturen för Bra mottagning-utbildningen

Utbildningsprogrammet pågår i cirka 8 månader och bygger på så kallat genombrottsarbete. Vi samlar 8–10 team som träffas, lär sig tillsammans, delar med sin av sina erfarenheter och utvecklar sin verksamhet. Workshoppar ordnas under sammanlagt 6 dagar (2+2+1+1) och mellan dem arbetar man vid den egna enheten. 

Inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral kan fem genombrottsutbildningar genomföras, med andra ord ryms sammanlagt 40–50 team med. Den första utbildningen inleds i september 2021 och den sista i maj 2022. Workshopparna ordnas som närvarotillfällen på olika håll i Finland, om det är möjligt på grund av coronaepidemin.  

Vill du att ditt team ska delta i Bra mottagning-utbildningen?

Bra mottagning-konceptet är inriktat på att utveckla mottagningsverksamheten inom primärvården. Vi söker nu enheter från olika delar av Finland (hälsovårdscentraler, hälsostationer, social- och hälsocentraler eller motsvarande) som

  1. har problem med långa väntetider
  2. vill uppnå en förändring i situationen och har beredskap att arbeta för den
  3. har den egna strategiska och operativa ledningens (den närmaste chefens) stöd och engagemang för att nå målet. 

Kostnaderna för de deltagande teamen består av kostnader för resor, inkvartering och lokaler under dagarna för workshopparna samt av användning av arbetstid för utveckling. Dessa kostnader kan sannolikt täckas genom regionala projekt. THL ansvarar centraliserat för utbildning, koordinering och rapportering. Vi samlar ett nätverk av utbildare som stöd för programmet.

Förfrågningar och anmälan

Vi har öppnat anmälan och berättar mer om den via de regionala samordnarna. Du kan också skicka e-post till undertecknade om du vill ha mer information. 

För utbildningen ansvarar överläkare Tuula Heinänen och Heli Mattila samt regional samordnare Erja Mustonen ([email protected]

Bakgrundsmaterial (på engelska och finska)
- Murray, Berwick: Advanced Access - Reducing Waiting and Delays in Primary Care. Jama 2003. 
- Margareta Strindhall, Göran Henriks:  How Improved Access to health Care was successfully spread across Sweden. Quality management in health Care, 2007.
- Heinänen, Malinen, Korte: Hyvä vastaanotto terveyskeskuksissa – kokemuksia ja tuloksia. Yleislääkärilehti 2015.