Hoppa till innehåll

Varför behövs samordning av social- och hälsovårdstjänsterna?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2021 10.02 | Publicerad på svenska 8.6.2021 kl. 9.00

Jag bokade en läkartid elektroniskt och uträttade ärendet på distans med hjälp av en bildförbindelse. Mitt servicebehov var enkelt, vårdanvisningen jag fick var tydlig och det räckte med en yrkesutbildad person för att lösa mitt problem. Jag fick hjälp och var nöjd med servicen. 

Allt går inte alltid lika smidigt, eller så räcker det inte med bara en yrkesutbildad person. Det finns fortfarande problem med tillgången till vård och service. I den nationella kundresponsenkäten upplevde dessutom en knapp tredjedel av klienterna och patienterna inom social- och hälsovården att tillgången till vård försvårades av att de blev skickade mellan olika serviceställen. Färre än hälften upplevde att informationsgången var smidig, samma uppgifter efterfrågades alltså flera gånger. Lite drygt hälften upplevde att de hade fått smidig service. 

En person kan behöva flera social- och hälsovårdstjänster samtidigt, då talar man om en person som behöver sektorsövergripande tjänster. Samtidigt kan klienten eller patienten också ha ett omfattande behov av andra tjänster som bör beaktas som en del av helhetsvården och -servicen. En person kan alltså få många överlappande tjänster utan att de som ordnar servicen ens är medvetna om varandra. Ibland berör personens problem hela hans eller hennes sociala nätverk, vilket gör att hjälpbehovet utvidgas.

Ur personens egen synvinkel har han eller hon många olika besvär, bekymmer och problem. Han eller hon besöker många ställen och upprepar sina bekymmer. Det har blivit svårare att klara av vardagen och personen upplever inte alltid att han eller hon får tillräcklig hjälp. Det här kan hända vem som helst av oss. 

Samordnade tjänster innebär att man får hjälp 

Om vi som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen ibland har svårt att hitta varandra, hur kan vi anta att klienter och patienter ska vara bättre på att hitta oss? En klient eller patient har i förväg själv bedömt hurdan hjälp han eller hon eventuellt behöver. Personen tycker alltid att han eller hon söker sig till rätt ställe. Detta val kan ha påverkats av personens tidigare erfarenhet av tjänsten, information och handledning, andras rekommendationer eller vilken tjänst som över huvud taget finns tillgänglig. 

En klient eller patient använder de serviceformer som han eller hon kan eller har tillgång till. Det är inte väsentligt för personen vilken process eller enhet vården eller servicen hör till. Orsakerna till klienternas eller patienternas symtom är många och lösningarna kan kräva att den yrkesutbildade personen samarbetar. Till exempel kan orsakerna till sömnlöshet ha att göra med en sjukdom, kriser, olika sociala problem eller till exempel oro för en närstående. Eller alla dessa. De orsaker till problemet som är lättast att formulera kommer först och de svåraste kommer fram när mottagningstiden precis är slut. Ibland tar det mer tid och kommer fram när förtroendet ökar. 

Yrkesskicklighet är att identifiera behov och samla ihop det team som behövs

Vi som arbetar inom social- och hälsovården är utbildade i att lyssna och möta människor. Alla problem kan inte alltid lösas och alla önskemål kan inte uppfyllas. Genom att lyssna och förstå kan man dock komma åt de saker som kan hjälpa personen vidare. Det räcker inte alltid med en yrkesperson. Yrkeskunskap är att identifiera klientens eller patientens olika behov och samla de yrkesutbildade personer som behövs kring honom eller henne. 

I samarbete med klienten eller patienten planerar man vad hjälpen ska bestå av. Här har klienten eller patienten själv en viktig roll när det gäller att uttrycka sina mål och förverkliga sin egenvård. Yrkespersonerna fungerar å sin sida som experter, medvandrare och stöd i vardagen i sina egna roller. Tillsammans och genom samarbete. I centrum för deras samarbete står den allra viktigaste, klienten eller patienten. 

För klienten eller patienten är lyckad service upplevelsen av att få hjälp. Att uppleva att just han eller hon blir hörd och får hjälp med sina problem. Det ger trygghet. Det gäller oavsett var i social- och hälsovårdssystemet han eller hon tar kontakt. En lyckad samordnad social- och hälsovård medför också hälsofördelar för klienten eller patienten och det allra viktigaste – hjälper personen att klara sig i vardagen. 

Heli Mattila
överläkare, Institutet för hälsa och välfärd