Hoppa till innehåll

Vet du hur delaktiga invånarna i ditt område är? Delaktighetsindikatorn hjälper

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2021 13.58
Salla Valtari, Anna Keto-Tokoi ja Lars Leemann

Invånarna i ett välfärdsområde har rätt att delta i och påverka välfärdsområdets verksamhet. Möjligheter att delta och påverka kan erbjudas både inom områdets förvaltning och dess tjänster. Dessutom har tjänsterna en central roll i att stödja människors delaktighet även i det övriga samhället.

Nu när åtgärder som ökar delaktigheten planeras i snabb takt finns det skäl att säkerställa att besluten grundar sig på information. Hur delaktiga är områdets invånare nu – och om två år? Vilka invånargrupper har en särskilt låg upplevelse av delaktighet? Ökar tjänsterna klienternas delaktighet?  

Delaktighetsindikatorn som mäter upplevelsen av delaktighet svarar på detta informationsbehov och vi uppmuntrar välfärdsområdena att börja använda den i stor utsträckning. Det är lätt att koppla delaktighetsindikatorn till olika enkätblanketter. Frågebatteriet med 10 påståenden är kort, meningsfullt att besvara och inte bundet till en viss målgrupp eller kontext.  

Med hjälp av delaktighetsindikatorn kan man följa förändringarna i upplevelsen av delaktighet på befolkningsnivå, jämföra skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och bedöma behoven av att främja delaktighet. Indikatorn har redan använts i invånarenkäter bland annat i Päijänne-Tavastland och huvudstadsregionen. Dessutom har den utnyttjats i stor utsträckning i konsekvensbedömningar för olika tjänster och åtgärder. 

En nyligen publicerad vetenskaplig validering visar att delaktighetsindikatorn som utvecklats vid THL fungerar utmärkt. Indikatorns påståenden anger bland annat huruvida den som svarar upplever att hen har möjligheter att påverka, att hens handlingar har betydelse och att hen hör till en gemenskap som är viktig för hen själv.   

Arbetslösa och arbetsoförmögna upplever mindre delaktighet än andra 

Resultaten av den undersökningar som genomförts med delaktighetsindikatorn visar att upplevelsen av delaktighet är en central del av människors välbefinnande. Personer som upplevt fattigdom och personer utanför arbetslivet har en klart lägre upplevelse av delaktighet och ju längre arbetslösheten har pågått, desto lägre är också den upplevda delaktigheten. Även personer som upplever sin hälsa som dålig och psykiskt belastade personer upplever mindre delaktighet. 

Resultaten av undersökningarna understryker att man bör försöka öka upplevelsen av delaktighet bland personer i svag ställning. Upplevelsen av delaktighet hjälper en människa att lösa problem, ger stöd vid motgångar och motiverar till exempel vid rehabilitering, i arbetet och studierna. En person som upplever sig vara delaktig ser fler möjligheter och tror på sina ambitioner.  

Främjandet av delaktighet har stor potential att minska ojämlikheten och välfärdsområdena har många möjligheter till detta. Nu måste man bara besluta vilka metoder som ska användas för att främja delaktigheten. 

Lars Leemann 
forskare, THL

Anna Keto-Tokoi
projektledare, THL 

Salla Valtari 
kommunikationsplanerare, THL

Läs mer om delaktighetsindikatorn 
Delaktighetsindikatorn (på finska) (thl.fi)
Delaktighetsindikatorn har utvecklats inom ramen för THL:s koordinationsprojektet Sokra, som finansieras av Europeiska socialfonden. 

Personer som upplevt fattigdom har ofta en låg upplevelse av delaktighet – THL:s delaktighetsindikator bidrar till att minska utslagning (THL-pressmeddelande 3.11.2021) 

Läs mer om främjande av delaktighet 
Främjande av delaktighet (thl.fi) 
Delaktighetens delområden och principerna för främjande av delaktighet (på finska) (thl.fi)
Främjar verksamheten delaktighet? 24 hjälpfrågor (på finska) (thl.fi)
Modeller för främjande av delaktighet (på finska) (thl.fi)