Statsunderstöd för samordningsuppgifter i projekt för framtidens social- och hälsocentral i samar-betsområdena

Syftet med statsunderstödet är att stödja utvecklingen av välfärdsområdena i enlighet med pro-grammet Framtidens social- och hälsocentral genom att stärka dels de lokala utvecklings- och samordningsinsatserna för införande av psykosociala metoder och upp-rätthållande av kompeten-sen i fråga om dem, dels kompetens- och stödcentren (KS-center) för de mest krävande tjänsterna för barn och unga. Utlysningen hänför sig till den kompletterande utlysningen av statsunderstöd för projekt som genomförs inom pro-grammet Framtidens social- och hälsocentral 2020–2023. Ansök-ningar kan lämnas in av de sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitets-sjukhus. Under-stödet är avsett för samordningsuppgifter inom specialupptagningsområdena. Kommuner, sam-kommuner och allmännyttiga samfund kan vara delgenomförare i projekt som beviljas understöd.

Maximibeloppet av finansieringen är 12,5 miljoner euro och den kan täcka högst 80 pro-cent av de projektkostnader som berättigar till statsunderstöd. Av understödet anvisas 10 miljoner euro till reg-ional samordning av psykosociala metoder och 2,5 miljoner euro till utveckling av KS-centren.

Ansökningstiden för statsunderstöd är 8.10.2021–4.11.2021 kl. 16.15. Social- och hälsovårdsmi-nisteriet fattar beslut om statsunderstöden i slutet av 2021.

Material för statsunderstöd

Ytterligare information

 I fråga om ansökan om statsunderstöd Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, tfn 0295 163 012, [email protected] 
I fråga om psykosociala metoder edicinalråd Helena Vorma, p. 0295 163 388, [email protected]
I fråga om KS-centralerna överläkare Ritva Halila, p. 0295 163 420, [email protected]