Beredningsgrupper

Vid beredningen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet inrättades våren 2021 fem beredningsgrupper under sektionen för regional beredning till stöd för den regionalt inriktade beredningen. Beredningsgruppernas arbete har ett nära samband med den regionala beredningen och i sinom tid med genomförandet av reformen.

Beredningsgrupperna

  1. Beredningsgruppen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster
  2. Beredningsgruppen för ledning och kompetens
  3. Beredningsgruppen för ordnande av tjänster
  4. Beredningsgruppen för kontaktytorna
  5. Beredningsgruppen för IKT-ändringen (en grupp som granskar helhetsbilden och som arbetar nära med andra grupper inom den regionala beredningen).

Beredningsgrupperna har till uppgift att se till att den regionala beredningen och genomförandet framskrider och får stöd. Beredningsgrupperna sammanträder i genomsnitt varje månad med undantag för juni.  Varje grupp ansvarar för sin del för beredningen av ärenden inom sitt tema och för kontakten till färdplanen.

Till deras uppgifter hör också att identifiera utvecklingsprojekt för samarbetet mellan nationella och regionala aktörer samt att över huvud taget dela med sig av god praxis. Genom beredningsgrupperna samlas dessutom information för att skapa en regional lägesbild och bedöma hur genomförandet framskrider samt för att förutse de risker som är förenade med genomförandet. Utöver de nationella representanterna har man till beredningsgrupperna också bjudit in representanter för varje välfärdsområde som bildas. Ett undantag utgörs av beredningsgruppen för kontaktytorna, där representanterna för de blivande välfärdsområdena har utsetts på ett sådant sätt att de representerar samarbetsområdena. Kommunernas representation har också beaktats i beredningsgruppen för kontaktytor. Arbetet pågår åtminstone fram till år 2023 och motivet för deltagandet är den nytta som gruppen ger för den egna verksamheten.

Varje beredningsgrupp har ett sekretariat som samordnar beredningsgruppens arbete. Sekretariatet består av representanter för ministerierna och andra sakkunniga.

Årsklockor för genomförandet

Årsklockorna har utarbetats utifrån områdets färdplan för genomförandet. Syftet med årsklockorna är att åskådliggöra tidtabellen för de mest kritiska uppgifterna för genomförandet år 2022 samt beroendeförhållandena mellan uppgifter som hör till olika beredningsgrupper. Årsklockornas tidtabell är riktgivande och den exakta tidtabellen för de olika uppgifterna beror på respektive områdes situation och schemaläggning.

Mer information

Antti Kuopila, specialsakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn(at)gov.fi