Beredningen av genomförandet

Vid sidan av den lagberedning som hör samman med social- och hälsovårdsreformen avancerar arbetet med reformen också hela tiden i regionerna.

Den regionala beredningen är beroende av hur både lagberedningen och den övriga nationella bered-ningen framskrider. Beredningen i regionerna kan delas in i följande tre faser:

  1. Ärenden som bereds före regeringens proposition
  2. Ärenden som bereds efter regeringens proposition
  3. Ärenden som bereds efter att lagarna har antagits.

För den nationella styrningen och samordningen av den regionala beredningen har ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen utsett en sektion för den regionala beredningen. Dessutom finns ett samarbetsnätverk där det ingår representanter för den regionala beredningen i samtliga landskap.

I programmet Framtidens social- och hälsocentral utvecklas social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå. Programmet genomförs i form av regionala utvecklingsprojekt som finansieras med statsunderstöd. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för programmets strategiska ledarskap och övervakar projekten. Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen fungerar som styrgrupp och under den finns en samordningsgrupp. Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten. 

Den frivilliga regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen stöds med statsunderstöd som beviljas av social- och hälsovårdsministeriet. I strukturreformen strävar man i synnerhet efter utveckling och förenhetligande av uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster. Projekten foku-serar bl.a. på utveckling av styrningen, utredningar och planer som gäller servicenätet, fastställande av servicekedjor och servicehelheter, utvecklande av ledningen av servicenätet och servicekedjorna samt ledning genom information, förenhetligande av informations- och kommunikationstekniska lös-ningar samt beredning av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen.

I färdplanen för den regionala beredningen beskrivs den regionala beredningens framskridande och vilka åtgärder som krävs i de olika faserna av beredningen av reformen. 

Den regionala lägesbilden ger med hjälp av olika mätare information om hur den regionala bered-ningen framskrider i olika regioner.

  • Regional lägesbild

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ordnar tillsammans regelbundet ett informations - och diskussionsmöte via nätet.  Utöver dessa ordnas vid behov andra tillställningar om aktuella frågor som har samband med social- och hälsovårdsreformen.
I reformens olika faser ordnas också landskapsvisa seminarier och andra evenemang.

  • Evenemang och material

Mer information

Antti Kuopila, specialsakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi