Beredningsgrupp för kontaktytor

En av de viktigaste frågorna som gäller uppgiftsfördelningen mellan kommunerna och de framtida välfärdsområdena kommer att vara hur väl kontaktytan mellan kommunen och välfärdsområdet fungerar. Med kontaktyta avses ett funktionellt samband eller ett gränssnitt mellan två eller flera organi-sationer där betydelsen av att arbeta tillsammans framhävs. Kontaktytorna är mångformiga. Därför bör de också granskas ur olika synvinklar: bl.a. ur ledningens, förvaltningens, servicens och invåna-rens perspektiv. För varje nivå behövs ett lite annorlunda tänkande och praktiskt genomförande. Ur invånarens synvinkel är det viktigast att servicen fungerar, medan ledningen har egna centrala mål för det gemensamma arbetet.

Beredningsgruppens uppgifter

  • Planera samarbetet mellan olika kontaktytor som en del av social- och hälsovårdsre-formen
  • Se till att samarbetet mellan olika kontaktytor har samband med den riksomfattande färdplanen för social- och hälsovårdsreformen
  • Identifiera kritiska helheter i fråga om kontaktytorna och centrala processer
  • Beskriva kontaktytan mellan välfärdsområdet och kommunerna och styrningen av dem på praktisk nivå
  • Utforma och beskriva verksamhetsprocesserna mellan välfärdsområdet och kommunerna

Som ordförande för beredningsgruppen fungerar specialsakkunnig Heli Hätönen från social- och hälsovårdsministeriet. Beredningsgruppens medlemmar består av representanter för olika ministerier och regioner. Beredningsgruppen kan också höra andra sakkunniga vid behov.

Närmare information om beredningsgruppen för kontaktytorna och dess medlemmar finns i uppdraget.

  • Uppdraget för beredningsgruppen för kontaktytorna
  • Vårens tidtabell och uppgifter för kontaktytorna (presentationsmaterial)

Länkar till utredningar om kontaktytor

Sekretariatet för beredningsgruppen för kontaktytorna

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Laura Honkonen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet
Karri Vainio, specialsakkunnig, Kommunförbundet
Irmeli Myllymäki, utvecklingschef, Kommunförbundet
Virve Jokiranta, senior manager, NHG
Milla Peltonen, manager, NHG

Mer information

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Laura Honkonen, sakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi