Beredningsgruppen för ledning och kompetens

I och med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet förutsätter skötseln av organisatörsuppgifterna ett brett strategiskt kunnande. Detta innebär att man ser hela välfärdsområdets verksamhet som en organiseringsuppgift, bl.a. att man har en uppfattning om verksamhetsstrukturen, har framförhållning och ledarförmåga. Anordnaren behöver förmåga att hantera och leda de tjänster som ordnas som en helhet och se integrationsmöjligheter för att tjänsterna ska bilda en fungerande och enhetlig servicekedja ur kundens synvinkel. Dessutom behöver anordnaren en stark förståelse och kunskap i fråga om ekonomi och budgetbindningar. Fungerande informationssystem gör det möjligt att få analyserad information om verksamheten och ekonomin, vilket möjliggör anordnarens ledning genom information. Skötseln av anordnarens uppgifter förutsätter förutom kompetens att ordna tjänster också tillräcklig förståelse för tjänsteproduktionen.

Beredningsgruppens uppgifter

  • Undersöka, beskriva och utveckla ledarskaps- och kompetensbehoven, strukturerna och redskapen i de framtida välfärdsområdena
  • Uppdatera och beskriva processerna för hur välfärdsområdena ska ledas
  • Se till att ledarskapet och kompetensen har ett samband med den riksomfattande färdplanen för social- och hälsovårdsreformen 
  • Stödja genomförandet och verksamheten inom det välfärdsområde som bildas 
  • Stödja arbetet för att utveckla ledningen av välfärdsområdet

Ordförande för beredningsgruppen är specialsakkunnig Antti Kuopila från social- och hälsovårdsministeriet. Beredningsgruppens medlemmar består av representanter för olika ministerier och regioner. Beredningsgruppen kan också höra andra sakkunniga vid behov. 

Närmare information om beredningsgruppen för ledning och kompetens och dess medlemmar finns i uppdraget.

  • Uppdraget för beredningsgruppen för ledning och kompetens
  • Vårens tidtabell och uppgifter för beredningsgruppen för ledning och kompetens (presentationsmaterial)

Sekretariatet för beredningsgruppen för ledning och kompetens

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Aija Tuimala, kontaktchef, KT Kommunarbetsgivarna
Jussi Korhonen, beredskapschef, inrikesministeriet
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Anna Maksimainen, senior partner, NHG

Mer information

Antti Kuopila, specialsakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Maria Nousiainen, projektsekreterare, fornamn.efternamn(at)gov.fi