Beredningsgruppen för ordnande av tjänster

Beredningsgruppen för ordnande av tjänster har som mål att stödja reformen av tjänsterna samt en kontrollerad överföring av ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster till välfärdsområdena. Gruppen stöder det regionala beredningsarbetet i fråga om ordnandet av tjänster för att reformen ska framskrida i enlighet med syftet med lagen om ordnande av social- och hälsovården och säkerställa att social- och hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster är jämlika, interoperabla och kostnadseffektiva i hela landet. Beredningsgruppens uppgifter förtydligas i takt med att reformen framskrider och arbetsfördelningen mellan beredningsgrupperna blir klarare. Ordnandet av tjänsterna – med beaktande av vardera av välfärdsområdenas verksamhetsområden – är en omfattande helhet, och därför kommer det sannolikt att tillsättas undergrupper för olika teman i beredningsgruppen när arbetet framskrider. 

Innehållet i organiseringsansvaret för ordnandet av tjänster

Innehållet i organiseringsansvaret för ordnandet av tjänster enligt 7 § i lagen om välfärdsområden är att välfärdsområdet svarar för organiseringen av sina lagstadgade uppgifter, för tillgodoseendet av sina invånares lagstadgade rättigheter och för samordningen av tjänstehelheterna. Dessutom ansvarar välfärdsområdet för lika tillgång till tjänsterna, fastställandet av behovet av tjänster samt deras mängd och kvalitet, valet av sätt att producera tjänster och åtgärder, styrningen och tillsynen av tjänsternas och åtgärdernas produktion samt utövandet av myndigheternas befogenheter. Välfärdsområdet ska tillhandahålla social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster med beaktande av de behov som invånarna i välfärdsområdet och områdets säkerhet har, de lokala förhållandena samt tillgången till tjänsterna och tjänsternas tillgänglighet. Genomförandet av organiseringsansvaret förutsätter ett mångsidigt kunskapsunderlag. Dessutom ska den övriga lagstiftningen som gäller verksamhetsområdena beaktas. Välfärdsområdet ska utarbeta en välfärdsområdesstrategi och som en del av den en servicestrategi som ska innehålla de strategiska riktlinjerna för ordnandet och produktionen av tjänster samt de föreskrivna servicemålen. De strategiska riktlinjerna för ordnandet är bl.a. principerna för servicestrukturen och servicenätet, serviceformerna (inklusive digitala tjänster) samt samarbetet med andra välfärdsområden.

Beredningsgruppens uppgifter

  • Stöda beredningsarbetet för ordnandet av tjänster i de välfärdsområden som bildas
  • Upprätthålla en lägesbild över den regionala beredningen av ordnandet av tjänsterna 
  • Kontrollera och uppdatera den andel som ordnandet av tjänster utgör i den riksomfattande färdpla-nen för reformen och identifiera kritiska frågor och åtgärder i de olika faserna av beredningen av reformen 
  • För sin del säkerställa samarbetet mellan nationella och regionala aktörer, utvecklingsprojekt och andra beredningsgrupper i takt med att reformen framskrider

I sitt arbete ska beredningsgruppen utnyttja och uppdatera det material som utarbetats vid den tidigare beredningen (t.ex. Anordnarens handbok, Anordnarens informationsmodell) samt identifiera och dela med sig av god praxis som utvecklats i områdena.

Beredningsgruppens sammansättning

Ordförande för beredningsgruppen är direktör Eveliina Pöyhönen från social- och hälsovårdsministeriet. Beredningsgruppens medlemmar består förutom av olika ministerier även av andra nationella aktörer och representanter för varje välfärdsområde som bildas. Beredningsgruppen kan också höra andra sakkunniga enligt behov. 

Närmare information om beredningsgruppen och dess medlemmar finns i filerna nedan.

  • Uppdraget för beredningsgruppen för ordnande av tjänster
  • Beredningsgruppens tidtabell och uppgifter under våren (presentationsmaterial)

Sekretariatet för beredningsgruppen för ordnande av tjänster

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Harri Jokiranta, programchef, social- och hälsovårdsministeriet
Pasi Ryynänen, enhetsdirektör, inrikesministeriet
Riikka-Leena Leskelä, forskningsdirektör, NHG 
Tuomas Nikoskinen, senior manager, NHG

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Elina Kettunen, planerare, fornamn.efternamn(at)gov.fi