Beredningsorganisationen

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård styr genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Ministerarbetsgruppen behandlar också sådana projekt inom familje- och omsorgsministerns ansvarsområde som hänför sig till strukturreformen av social- och hälsotjänsterna.

Sammansättning

 • Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, ordförande
 • Kommunminister Sirpa Paatero
 • Försvarsminister Antti Kaikkonen 
 • Finansminister Matti Vanhanen
 • Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
 • Undervisningsminister Li Andersson
 • Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare (ordnande och produktion av social- och hälsotjänster): generalsekreterare Päivi Salo, social- och hälsovårdsministeriet

Generalsekreterare (finansiering och självstyrelsestruktur): Tanja Rantanen, finansråd, finansministeriet 

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

För social- och hälsovårdsreformen har det tillsatts en ledningsgrupp och en uppföljningsgrupp samt fyra sektioner för ledningsgruppen. Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen fungerar också som styrgrupp för programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Ledningsgruppen har till uppgift att leda tjänstemannaberedningen och samordna beredningsarbetet. Under beredningen ska ledningsgruppen höra kommuner, personalorganisationer och andra intressentgrupper.

 • Ordförande: Kari Hakari, avdelningchef  SHM
 • 1. Vice ordförande: Minna-Marja Jokinen, regeringsråd
 • 2. Vice ordförande: Satu Koskela, avdelningchef, SHM, 
   

Medlemmar

 • Tanja Rantanen, finansråd, FM
 • Tuija Kumpulainen, regeringsråd, SHM, 
 • Veli-Mikko Niemi, överdirektör, SHM
 • Timo Makkonen, enhetschef, JM
 • Janne Koivukoski, räddningsråd, IM
 • Outi Luoma-Aho, budgetråd, FM
 • Mervi Kuittinen, regeringsråd

 

Sakkunniga

 • Auli Valli-Lintu, regeringsråd, organiseringssektionen, ordf. SHM
 • Markku Nissinen, finansråd, finansieringssektionen
 • Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, personalsektionen
 • Ville-Veikko Ahonen, finansråd, FM
 • Antti Kuopila, specialsakkunnig, SHM
 • Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, SHM

Sakkunnigsekreterare

 • Henriikka Tammes, sakkunnig, SHM
 • Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, FM
 • Annette Rinne, kommunikationschef, SHM

Teknisk sekreterare           

 • Märta Lehtonen, projektsekreterare, SHM

Samordningsgruppen för programmet Framtidens social- och hälsocentral

 • Ordförande: Kari Hakari, avdelningschef, SHM/avdelningen för styrning av social- och hälsovården
 • Vice ordförande: Annakaisa Iivari, avdelningschef, SHM/avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården
 • Generalsekreterare: Vuokko Lehtimäki, specialsakkunnig, SHM/avdelningen för styrning av social- och hälsovården; ersättare Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, SHM/avdelningen för styrning av social- och hälsovården 

Medlemmar:

Social- och hälsovårdsministeriet:

 • Tuija Kumpulainen, avdelningschef, avdelningen för gemenskaper; suppleant Elina Palola, direktör, avdelningen för gemenskaper/enheten för barn och unga
 • Jussi Lind, specialsakkunnig; suppleant Antti Kuopila, specialsakkunnig, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/styrenheten
 • Minna Saario, direktör; suppleant Mikko Huovila, specialsakkunnig, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/enheten för digitalisering och informationshantering 
 • Jaska Siikavirta, direktör, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/        enheten för klienter och personal; suppleant Juha Luomala, socialråd, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för klienter och personal
 • Eveliina Pöyhönen, direktör, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för servicesystemet; suppleant Taru Koivisto, direktör, avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga/enheten för funktionsförmåga
 • Jari Keinänen, direktör, avdelningen för säkerhet och hälsa/enheten för skydd av välfärd och hälsa;  suppleant Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, avdelningen för säkerhet och hälsa/enheten för skydd av välfärd och hälsa
 • Raija Volk, direktör; suppleant Mikko Meuronen, sakkunnig, enheten för stöd för ledningen/utvärderingsgruppen

Institutet för hälsa och välfärd: 

Anu Muuri, ledande sakkunnig; suppleant Pekka Karjalainen, specialforskare
Anu Niemi, överläkare; suppleant Vesa Syrjä, utvecklingschef

Permanenta sakkunniga: 

SHM:

 • Riikka Nurmi, kommunikationschef; suppleant Sanna Leinonen, kommunikationsexpert

Institutet för hälsa och välfärd:

 • Satu-Mari Tolonen, utvecklingschef; suppleant Piritta Rautavuori, kommunikationsdirektör  

Sakkunnigsekreterare: 

 • Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för klienter och personal
 • Virva Juurikkala, specialsakkunnig, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för servicesystemet
 • Katri Makkonen, medicinalråd, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för servicesystemet
 • Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/styrenheten
 • Taina Mäntyranta, medicinalråd, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/styrenheten
 • Niina Peränen, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd
 • Päivi Achté, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd

Teknisk sekreterare

Maria Nousiainen, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/styrenheten

Uppföljningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

Uppföljningsgruppen har till uppgift att stödja beredningen, genomförandet och uppnåendet av målen när det gäller social- och hälsovårdsreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral. Uppföljningsgruppen kan också ge sina synpunkter till ledningsgruppen som stöd för beredningen och genomförandet. Ledningsgruppens presidium är också presidium för uppföljningsgruppen.

 • Ordförande: Kirsi Varhila, kanslichef, SHM
 • Vice ordförande: Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, FM   
 • Vice ordförande: Päivi Salo, generalsekreterare, SHM

Medlemmar

 • Kari Hakari, avdelningschef, SHM
 • Tuija Kumpulainen, direktör, SHM
 • Eveliina Pöyhönen, direktör, SHM
 • Tanja Rantanen, finansråd, FM
 • Jouko Narikka, budgetråd, FM
 • Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, SHM
 • Veli-Pekka Ihamäki, räddningsdirektör, V-N räddningsverk
 • Riikka Nurmi, kommunikationschef, SHM
 • Marjukka Aarnio, industriråd, ANM
 • Markku Pekurinen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd
 • Hanna Tainio, vice verkställande direktör, Kommunförbundet
 • Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt
 • Ilkka Luoma, direktör för sjukvårdsdistriktet Norra Österbotten
 • Ilkka Pirskanen, verkställande direktör, Siunsote
 • Minna Korkiakoski-Västi, verkställande direktör, Soite
 • Jari Saarinen, biträdande stadsdirektör, Kuopio
 • Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör, Borgå
 • Harri Jokiranta, styrelseordförande, stiftelsen Huoltaja
 • Marina Erhola, verkställande direktör, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun
 • Paul Lillrank, professor, Aalto-universitetet, Hema-institutet
 • Sari Rissanen, dekanus, professor, Östra Finlands universitet
 • Ismo Partanen, direktör, Hali ry
 • Anne Knaapi, vice generalsekreterare, SOSTE
 • Gun Eklund, verkställande direktör, Folkhälsan
 • Sami Salminen, förbundets ordförande, Finlands ungdomsfullmäktiges förbund Nuva ry
 • Martti Rasa, generalsekreterare, statens ungdomsråd
 • Tea Hoffrèn, generalsekreterare, VANE
 • Sari Kokko, ordförande, Handikappforum rf

Sakkunniga

 • Kari Haavisto, socialråd, SHM
 • Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, SHM
 • Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, FM

Teknisk sekreterare

 • Krista Palonen, projektsekreterare, SHM

Ledningsgruppen, uppföljningsgruppen och sektionerna kan vid behov höra sakkunniga som stöd för sitt arbete och ordna verkstäder eller arbetsmöten. Sektionerna ska bereda ärenden i samarbete med andra sektioner. Sektionerna kan genom eget beslut också organisera sig i mindre sektioner vid behov.

Sektioner som lyder under ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

Organiseringssektionen

Sektionen har till uppgift att i form av en regeringsproposition bereda lagförslagen om ordnandet av social- och hälsovården, landskapens förvaltning och ekonomi samt landskapsindelningen, landskapsvalen, överföringen av egendom och andra bestämmelser i anslutning till reformen. Sektionen sörjer också för att beredningen av räddningslagen samordnas med annan lagstiftning som bereds.

Ordförande: Auli Valli-Lintu, regeringsråd, SHM

1.    Vice ordförande: Jaska Siikavirta, direktör, SHM

Medlemmar

 • Riitta Aejmelaeus, budgetråd. FM
 • Kari Hakari, avdelningschef, SHM
 • Taina Mäntyranta, medicinalråd, SHM
 • Piia Pekola, specialsakkunnig, SHM
 • Riitta-Maija Jouttimäki, direktör, SHM
 • Päivi Salo, budgetråd, FM
 • Elise Pekkala, regeringsråd, ANM
 • Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd, JM
 • Arto Jääskeläinen, valdirektör, JM
 • Ilpo Helismaa, regeringsråd, IM
 • Erkki Papunen, specialsakkunnig, FM

Sakkunniga

 • Pirjo Kainulainen, regeringsråd, SHM
 • Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, FM
 • Suvi Velic, jurist, SHM

Teknisk sekreterare

 • Märta Lehtonen, projektsekreterare, SHM

Finansieringssektionen

Landskapens finansiering baserar sig huvudsakligen på statlig finansiering och överföringen av uppgiften innebär ändringar i statsandelen för kommunal basservice och i inkomstbeskattningen. Finansieringssektionen bereder ett förslag om finansieringen av ordnandet av social- och hälsovården samt om de ändringar i statsandelarna för kommunal basservice som hänför sig till reformen och de ändringar som gäller beskattningen.

Före utgången av 2020 ska det göras en utredning om landskapens beskattningsrätt och om avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Som stöd för detta arbete tillsätts en särskild beredningsgrupp, men den ska samarbeta med finansieringssektionen.

Ordförande: Markku Nissinen, finansråd, FM

Vice ordförande: Raija Volk, direktör, SHM

Medlemmar

 • Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, SHM
 • Jussi Lind, specialsakkunnig, SHM                    
 • Annakaisa Iivari, direktör, SHM
 • Eeva Mäenpää, regeringsråd, FM
 • Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, FM
 • Taito Vainio, direktör, styrningsenheten, IM
 • Mikko Peltola, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd
 • Fransiska Pukander, konsultativ tjänsteman, FM

Sakkunniga

 • Tero Tyni, budgetråd, FM
 • Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, FM
 • Hanna-Mari Talka, konsultativ tjänsteman, FM

Teknisk sekreterare: FM

Personalsektionen

Ordförande: Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, FM

Vice ordförande: Annakaisa Iivari, direktör, SHM

Medlemmar

 • Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, FM
 • Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, Kommunarbetsgivarna
 • Juho Ruskoaho, arbetsmarknadsforskare, Kommunarbetsgivarna
 • Kristian Karrasch, förhandlingschef JHL, JAU
 • Marja Lounasmaa, intressebevakningsdirektör Jyty, JAU
 • Laura Lindholm, förhandlingsledare Läkarförbundet, FOSU
 • Maria Löfgren, verksamhetsledare, FOSU                                                                         
 • Anne Sainila-Vaarno, intressebevakningsdirektör SuPer, KoHo
 • Else-Mai Kirvesniemi, intressebevakningsdirektör Tehy, KoHo

Sakkunnigsekreterare: Ulla Westermarck, konsultativ tjänsteman Statens arbetsmarknadsverk, FM

Teknisk sekreterare: FM

Sektionen för särskild utredning om kommunerna som tjänsteproducenter 2019

Frågan om kommunernas tjänsteproduktion kommer att avgöras utifrån en särskild utredning som görs före utgången av 2019. Mandattiden för sektionen är 1.9.2019 –31.12 .2019. Den slutliga utredningen lämnas till ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen. Därefter behandlas utredningen i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård.

Ordförande: Tuija Kumpulainen, direktör, SHM

Medlemmar

 • Auli Valli-Lintu, regeringsråd, SHM     
 • Kalle Tervo, konsultativ tjänsteman, SHM
 • Mikko Meuronen, sakkunnig, SHM
 • Mervi Kuittinen, konsultativ tjänsteman, FM
 • Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, ANM
 • Juha Myllymäki, ledande jurist, Kommunförbundet
 • Tuula Karhula, direktör för hälsotjänster och äldreomsorg, Eksote
 • Annikki Niiranen, verkställande direktör, Kymsote
 • Antti Parpo, förändringsledare, Åbo
 • Kati Kallimo, sektorschef för grundskyddet, Jyväskylä
 • Kristina Stenman, stadsdirektör, Jakobstad
 • Jyrki Landstedt, räddningsdirektör M-N räddningsverk, IM/Räddningsverket

Sakkunniga

 • Virva Juurikkala, specialsakkunnig, SHM
 • Antti Kuopila, specialsakkunnig, SHM

Teknisk sekreterare

Emmi Korkalainen, projektsekreterare, SHM