Ändringar i beskattningen

I samband med social- och hälsovårdsreformen överförs skatteinkomster från kommunerna till staten för att finansiera vårdlandskapens verksamhet. Enligt beräkningen på sommaren 2020 överförs cirka 12,1 miljarder euro i förvärvsinkomstskatter och cirka 0,6 miljarder euro i samfundsskatter beräknat enligt nivån 2020.

Beskattningen av förvärvsinkomster

Ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster genomförs inom det nuvarande skattesystemet. Enligt den nuvarande beräkningen sänks kommunalskattesatserna för samtliga kommuner med 12,63 procentenheter medan statsbeskattningen skärps i motsvarande grad.

Statsbeskattningen skärps genom ändring av inkomstskatteskalan samt av flera olika parametrar för avdrag i beskattningen av förvärvsinkomster. Samtidigt slås skattebaserna för stats- och kommunalbeskattningen samman. Det innebär att de avdrag som görs från inkomsterna i fortsättningen beviljas på samma grunder och till samma belopp både vid statsbeskattningen och vid kommunalbeskattningen.

Konsekvenser för de skattskyldiga

De ändringar som görs i beskattningen av förvärvsinkomster genomförs så att de har så liten inverkan som möjligt på beskattningsnivån för de skattskyldiga. Syftet med reformen är inte att lindra eller skärpa beskattningen för någon.

I fortsättningen betalas mer skatt på förvärvsinkomster till staten, men mindre till kommunen, vilket gör att beskattningsnivån som helhet förblir nästan oförändrad. I enlighet med regeringsprogrammet genomförs reformen så att ändringarna i skattestrukturen inte får medföra åtstramningar i beskattningen då de träder i kraft. Beskattningen av förvärvsinkomster måste enligt den nuvarande beräkningen lindras med cirka 185 miljoner euro för att beskattningen av förvärvsinkomster inte ska skärpas när reformen träder i kraft.

Andra ändringar i beskattningen

Kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten kommer att minskas med en tredjedel och statens andel att ökas i motsvarande grad. Vårdlandskapen har i fortsättningen samma skattemässiga ställning vid inkomstbeskattningen som övriga offentliga samfund.

Invalidavdragen vid stats- och kommunalbeskattningen slopas ,och motsvarande belopp anslås till utvecklingen av funktionshinderservicen. När samkommunerna på det sätt som föreskrivs i införandelagen överförs med sina tillgångar och skulder till vårdlandskapen eller till HUS-landskapssammanslutningen, är avsikten inte att överföringen ska leda till inkomstskattepåföljder, mervärdesskattepåföljder eller överlåtelseskattepåföljder.

För att förbättra skatteneutraliteten vid anskaffningar ersätts vårdlandskapet för den mervärdesskatt som ingår i anskaffningar som gjorts för annat än affärsverksamhet och skattefri affärsverksamhet samt för den kalkylerade skatt som ingår i skattefri anskaffning inom social- och hälsovården på samma sätt som kommunsektorn ersätts för närvarande. 

Vårdlandskapen har samma skattemässiga ställning vid mervärdesbeskattningen som övriga offentliga samfund. Övriga offentliga samfund och vårdlandskapssammanslutningar med organiseringsansvar för social- och hälsovård och räddningsväsendet jämställs med vårdlandskap.

Ytterligare information

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi
Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman (momsärenden), finansministeriet, tfn 02955 30238, marja.niiranen(at)vm.fi