Ändringar i beskattningen

I samband med social- och hälsovårdsreformen överförs skatteinkomster från kommunerna till staten för att finansiera välfärdsområdenas verksamhet. Det överförs cirka 13,6 miljarder euro i förvärvsinkomstskatter och cirka 0,9 miljarder euro i samfundsskatter beräknat enligt nivån 2023.

Beskattningen av förvärvsinkomster

Ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster genomförs inom det nuvarande skattesystemet. Samtliga kommuners skattesatser sänks med 12,64 procentenheter och statens beskattning skärps i motsvarande mån.

Statsbeskattningen skärps genom ändring av inkomstskatteskalan samt av flera olika parametrar för avdrag i beskattningen av förvärvsinkomster. Samtidigt slås skattebaserna för stats- och kommunalbeskattningen samman. Det innebär att de avdrag som görs från inkomsterna i fortsättningen beviljas på samma grunder och till samma belopp både vid statsbeskattningen och vid kommunalbeskattningen.

Konsekvenser för de skattskyldiga

De ändringar som görs i beskattningen av förvärvsinkomster genomförs så att de har så liten inverkan som möjligt på beskattningsnivån för de skattskyldiga. Syftet med reformen är inte att lindra eller skärpa beskattningen för någon. 

I fortsättningen betalas mer skatt på förvärvsinkomster till staten, men mindre till kommunen, vilket gör att beskattningsnivån som helhet förblir nästan oförändrad. I enlighet med regeringsprogrammet genomförs reformen så att ändringarna i skattestrukturen inte får medföra åtstramningar i beskattningen då de träder i kraft. Beskattningen av förvärvsinkomster måste enligt den nuvarande beräkningen lindras med cirka 210 miljoner euro för att beskattningen av förvärvsinkomster inte ska skärpas. 

Andra ändringar i beskattningen

Kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten kommer att minskas med en tredjedel och statens andel att ökas i motsvarande grad. Välfärdsområdenas skattemässiga ställning motsvarar i fortsättningen andra offentliga samfunds ställning vid inkomstbeskattningen. 

Invalidavdragen vid stats- och kommunalbeskattningen slopas och motsvarande belopp anslås till utvecklingen av funktionshinderservicen. När samkommunerna på det sätt som föreskrivs i införandelagen överförs med sina tillgångar och skulder till välfärdsområdena eller till HUS-sammanslutningen, är avsikten inte att överföringen ska leda till inkomstskattepåföljder, mervärdesskattepåföljder eller överlåtelseskattepåföljder.

För att förbättra anskaffningsneutraliteten ersätts välfärdsområdena mervärdesskatt som ingår i anskaffningar som gjorts för annat än affärsverksamhet och skattefri affärsverksamhet samt för den kalkylerade skatt som ingår i skattefri anskaffning inom social- och hälsovården på samma sätt som kommunsektorn ersätts för närvarande.  

Välfärdsområdenas skattemässiga ställning motsvarar i mervärdesbeskattningen andra offentliga samfunds ställning. Andra offentliga samfund med organiseringsansvar för social- och hälsovården och räddningsväsendet samt välfärdssammanslutningar jämställs med välfärdsområden.

Ytterligare information

Pertti Nieminen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)gov.fi (beskattningen)
Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30238, marja.niiranen(at)gov.fi (momsärenden)