Konsekvenserna för kommunernas egendom

Vårdlandskapen ska i sin besittning ha den egendom som har samband med dess uppgifter, så att ordnandet av tjänsterna är möjligt när uppgifterna överförs från kommunerna till vårdlandskapen.

Lagstadgade samkommuner

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten överförs till landskapen direkt med stöd av lag, dvs. deras egendom, ansvar och förpliktelser överförs som universalsuccession till vårdlandskapet. Dessutom överförs HUS-sjukvårdsdistriktets egendom till HUS-landskapssammanslutningen.

Lokaler och lös egendom som ägs av kommunen samt semesterlöneskuld för den personal som överförs

Lokaler som används inom kommunal primärvård, specialiserad sjukvård, socialväsendet och räddningsväsendet övergår med stöd av hyresavtal i vårdlandskapets besittning. Hyresavtalet för övergångsperioden är i kraft minst tre år och vårdlandskapet har rätt att förlänga avtalets giltighet med ett år.

Lösöre som ägs av kommunen och som ingår i social- och hälsovårdens och räddningsväsendets verksamhet, dvs. maskiner, möbler, utrustning, material och immateriella rättigheter och andra tillstånd överförs till vårdlandskapet. Till det lösöre som överförs hör inte kommunens aktieinnehav, med undantag för aktier i vissa aktiebolag som producerar social- och hälsovårdstjänster.

Till vårdlandskapen överförs också semesterlöneskulden för den personal som överförs till dem.

Kommunen ska överföra de avtal som gäller ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet till vårdlandskapet.

Om ett avtal också gäller de uppgifter som blir kvar hos kommunen och det inte är möjligt att överföra eller dela avtalet, ska kommunen lägga fram en framställning om hur ansvaren i anslutning till avtalet ska fördelas mellan kommunen och vårdlandskapet under avtalets giltighetstid.
På frivilliga samkommuner för social- och hälsovården och samkommuner som sköter räddningsväsendets uppgifter tillämpas samma principer som på kommuner.

Helsingfors stads ställning

Helsingfors stads tillgångar, ansvar och skyldigheter i anslutning till ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs inte, utan de förblir i Helsingfors stads ägo till följd av särlösningen gällande stadens ställning.

Kostnader för överföring av egendom

Ingen ersättning eller kompensation betalas till kommuner eller samkommuner för de egendomsöverföringar som följer av reformen. Bortfallet av samkommunsandelar och lösöre i kommunens balansräkning täcks i bokföringen genom en sänkning av kommunens grundkapital på ett sådant sätt att det inte inverkar på kommunernas resultat. På motsvarande sätt behandlas också semesterlöneskuld som rättelse av grundkapitalet.

Kommunen har ändå rätt till ersättning för direkta kostnader för sådana egendomsarrangemang som kommunen inte genom sina egna åtgärder har kunnat påverka uppkomsten av. Sådana arrangemang kan uppstå till exempel i fråga om de lokaler i kommunens ägo som inte behövs efter övergångsperioden.  

Ersättning beviljas på ansökan och endast när kommunens ekonomiska självstyrelse äventyras till följd av egendomsarrangemang. Detta bedöms utifrån kommunens kalkylerade behov att höja den kommunala skattesatsen med anledning av egendomsarrangemangen.