Enligt 29 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård, förordningen om minimiinformationsinnehåll

I social- och hälsovårdsreformen utvecklas och förnyas det nationella informationsunderlaget för social- och hälsovården så att det stöder välfärdsområdenas uppgift att ordna social- och hälsovård. Målet är att informationen om ledningen av välfärdsområdena ska kunna utnyttjas i utvärderingen, styrningen och övervakningen av de nationella myndigheterna. Förordningen om minimiinformationsinnehållet stöder och styr 29 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård i välfärdsområdena.  


Vad handlar förordningen om minimiinformationsinnehåll om?

Med minimiinformationsinnehåll avses den information på miniminivå som välfärdsområdena behöver för att leda den social- och hälsovård som de ansvarar för att ordna. Förordningen om minimiinformationsinnehåll fastställer indikatorer för gemensamt ledarskap för välfärdsområdena samt hur indikatorerna ska produceras. 

Enligt 29 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård är bemyndigandet att utfärda förordningen tredelad:

  1. Information om ledningen inom social- och hälsovården i välfärdsområdet 
  2. Information i kommunens och välfärdsområdets välfärdsberättelse och välfärdsplan 
  3. Information i välfärdsområdets årliga utredning om social- och hälsovårdens och välfärdsområdets ekonomi.

Förordningen bereds genom samarbete

Beredningsarbetet utförs i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL), DigiFinland Oy och välfärdsområdena. Målet med samarbetet är att säkerställa att minimiinformationsinnehållet motsvarar välfärdsområdenas behov och grundar sig på nationella informationsstrukturer, specifikationer och anvisningar. 

I beredningen av förordningen utnyttjas THL:s arbete med att bereda välfärdsberättelsen och välfärdsplanen samt Virta-projektets definitions- och testningsarbete. Virta-projektet är en del av Toivo-programmet.

Ett villkor för att välfärdsområdena ska få ICT-förändringsfinansiering är att regionerna deltar i nätverket för informationsledning inom Virta-projektet och i arbetet med att definiera minimiinformationsinnehållet, som koordineras av DigiFinland Oy.

Tidtabell för beredningen av förordningen

Beredningen och ikraftträdandet av förordningen framskrider stegvis. För beredningen av förordningen har en arbetsgrupp under ledning av SHM utsetts för åren 2022–2024. I arbetsgruppen deltar SHM, THL, Finansministeriet, Valvira, FPA, DigiFinland Oy, Kommunförbundet, Helsingfors stad, HUS och representanter för välfärdsområdena enligt samarbetsområde. Arbetsgruppen fastställer etapperna för ikraftträdandet av förordningen och eventuella övergångstider. 

Den del av förordningen som träder i kraft först ges hösten 2022. Målet är att den i första skedet ska inkludera behovet av social- och hälsovård, tillgången till social- och hälsovårdstjänster och kostnaderna för social- och hälsovården samt minimiinformationsinnehållet i välfärdsberättelsen och välfärdsplanen. Förordningens första del träder i kraft den 1 januari 2023. 

Vid beredningen och ikraftträdandet prioriteras de uppgifter som behövs för att leda välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. I fasningen beaktas välfärdsområdets förmåga att producera information. Målet är att alla välfärdsområden ska kunna producera information enligt förordningen i enlighet med etapperna för ikraftträdandet.


Mer information:

Minna Klemettilä, specialist
social- och hälsovårdsministeriet
[email protected]

Förordningen om minimiinformationsinnehållet stöder kunskapsbaserad ledning (17.6.2022)