Kommunernas och välfärdsområdenas finansieringskalkyler

Alla kalkyler är fortfarande preliminära och exceptionellt osäkra på grund av coronaepidemin. Kalkylerna kommer att uppdateras ännu flera gånger före den slutliga beräkningen. Den slutliga beräkningen görs på nivån för året innan social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft.

Kommunernas finansieringskalkyler

De uppskattningar som nu offentliggjorts har gjorts på 2020 års nivå och de har uppdaterats utifrån de slutliga bokslutsuppgifterna för 2019. De kostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs till välfärdsområden har beräknats som medeltal av kommunernas bokslut 2018–2019 och höjts till den uppskattade nivån för hela landet år 2020. Kommunernas inkomstuppgifter har också uppdaterats enligt finansministeriets senaste uppskattningar. 

Närmare beräkningsgrunder samt kommunvisa och kommungruppsspecifika konsekvenser för kommunernas ekonomi framgår av kalkyltabellen nedan.

Finansieringskalkyler för välfärdsområden

Kalkylerna har gjorts på basis av kommunernas social- och hälsovårdsuppgifter enligt bokslutsuppgifterna för 2018 och 2019 och på basis av räddningsväsendets kostnader. Kostnadsnivån för 2019 har höjts till 2020 års nivå.

De social- och hälsovårdskostnader som överförs från kommunerna uppgår på 2020 års nivå till sammanlagt ca 19,4 miljarder euro. Kostnaderna för kommunernas räddningsväsende uppgår enligt nivån 2020 till 458 miljoner euro. Välfärdsområdets finansieringsbas med allmän täckning är således 19,86 miljarder euro. 

Bestämningsfaktorerna baserar sig på statistiska uppgifter för år 2018.

Kalkylerna uppdateras två gånger om året. I februari–mars uppdateras kostnadsbasen samt bestämningsfaktorerna. I september–oktober görs en justering av kostnadsbasen på basis av uppgifter om de faktiska kostnaderna.

Detaljerade finansieringskalkyler, inklusive bakgrundsmaterial

Detaljerade finansieringskalkyler, inklusive bakgrundsmaterial, finns i beredningsmaterialet till regeringspropositionen och de kan läsas på statsrådets projektportal.

Undersök social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för din kommun med hjälp av statsandelssimulatorn

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen vid finansministeriets har till stöd för tolkningen av de kommunspecifika bedömningskalkylerna för social- och hälsovårdsreformen skapat en fil med hjälp av vilken man kan granska social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för en enskild kommuns ekonomi i reformens olika skeden. Syftet med detta är att underlätta planeringen av kommunens ekonomi och skapa öppenhet i fråga om ändringar, utjämningselement och beräkningsgrunder i det nya statsandelssystemet.