Kommunernas och vårdlandskapens finansieringskalkyler

Kommunernas finansieringskalkyler

Den nuvarande kalkylen har gjorts på 2020 års nivå och baserar sig i fråga om kostnadsuppgifterna på de budgetuppgifter som kommunerna uppgett för 2019 och 2020. Inkomstuppgifterna baserar sig på finansministeriets kalkyler. Kalkylerna är preliminära och exceptionellt osäkra på grund av konsekvenserna av coronakrisen. Kalkylerna kommer att uppdateras ännu flera gånger före den slutliga beräkningen.

Den slutliga beräkningen görs enligt nivån för året före reformens ikraftträdande.

Vårdlandskapens finansieringskalkyler

Kalkylerna har gjorts på basis av de social- och hälsovårdsuppgifter och kostnader för räddningsväsendet som kommunerna meddelat (bokslutskalkyl 2019 och budget 2020). Uppgifterna finns på webbplatsen granskaförvaltningen.fi.

Enligt nivån för år 2020 uppgår social- och hälsovårdskostnaderna som överförs till kommunerna till sammanlagt 19 075 miljoner euro. Från detta dras kostnaderna för miljö- och hälsoskyddet (75 miljoner euro) och kommunernas finansieringsandel av arbetsmarknadsstödet (386 miljoner euro) av. Finansieringen av landskapens social- och hälsovårdsuppgifter uppgår således till 18 614 miljoner euro (3 392 euro/inv.). Kostnaderna för kommunernas räddningsväsende uppgår enligt nivån 2020 till 443 miljoner euro (81 euro/inv.). Landskapens allmänna finansieringsbas är således 19 056 miljoner euro (3 472 euro/inv.). Bestämningsfaktorerna baserar sig på statistiska uppgifter för år 2018.

Vårdlandskapskalkylerna kommer att uppdateras flera gånger innan reformen träder i kraft. Kalkylerna är preliminära och man bör förhålla sig med exceptionellt stor reservation till dem på grund av effekterna av coronakrisen.

Kalkylerna uppdateras två gånger om året. I februari–mars uppdateras kostnadsbasen samt bestämningsfaktorerna. I september–oktober görs en justering av kostnadsbasen på basis av uppgifter om de faktiska kostnaderna.

Undersök social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för din kommun med hjälp av statsandelssimulatorn

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen vid finansministeriets har till stöd för tolkningen av de kommunspecifika bedömningskalkylerna för social- och hälsovårdsreformen skapat en fil med hjälp av vilken man kan granska social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för en enskild kommuns ekonomi i reformens olika skeden. Syftet med detta är att underlätta planeringen av kommunens ekonomi och skapa öppenhet i fråga om ändringar, utjämningselement och beräkningsgrunder i det nya statsandelssystemet.