Flerkanalsfinansiering 

Enligt statsminister Marins regeringsprogram skulle en parlamentarisk kommitté bereda
landskapens beskattningsrätt och avvecklingen av flerkanalsfinansieringen som separata frågor
inom ramen för reformen av social- och hälsovården innan utgången av 2020. Denna plan ingår i
regeringsprogrammets avsnitt 3.6 om ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland, där ett av målen är att utveckla servicesystemet och inleda reformer.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 12 november 2020 beredningsgrupper för
avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Beredningsgruppernas mandatperiod är 15.11.2020–
31.5.2021. Beredningsgrupperna som utreder avvecklingen av flerkanalsfinansieringen har till
uppgift att som stöd för den parlamentariska beredning som ska inledas senare sammanställa olika lösningsalternativ baserat på arbete i arbetsgrupper och utredningar som gjorts under tidigare regeringar samt undersöka vilka konsekvenser de olika alternativen har. Beredningsgrupperna är beredningsgruppen för ersättningar för privat vård och undersökning, beredningsgruppen för reseersättningar, beredningsgruppen för rehabilitering och beredningsgruppen för läkemedelsersättning. Varje beredningsgrupp har tilldelats en egen uppgift i beslutet om tillsättande. En samordningsgrupp bestående av chefer för olika avdelningar vid social- och hälsovårdsministeriet samordnar beredningen av avvecklingen av flerkanalsfinansieringen.

Mer information

Specialsakkunnig Kaisu Harju-Kolkka, fornamn.efternamn(at)gov.fi, tel. 0295 163 245

Direktör Liisa Siika-aho, fornamn.efternamn(at)gov.fi, tel. 0295 163 085