Nationell organisering av genomförandet

 

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård planerar och styr genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. 

Ledningsgruppen för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet har till uppgift att leda genomförandet av reformen och bereda de ärenden som ska be-handlas av ministerarbetsgruppen. Ledningsgruppen fungerar också som styrgrupp för programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Samordningsgruppen för genomförandet sköter samordningen av de nationella och regionala aktörernas ändringsarbete. Gruppen bereder och samordnar de förslag som ska presenteras för ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen.

Samarbetet mellan ministerierna och områdena samt styrningen av genomförandet sker via de nätverk och beredningsgrupper som stöder genomförandet. 

Färdplanen för det regionala genomförandet beskriver de åtgärder som krävs i refor-mens olika faser. Uppgifterna har delats upp mellan fem olika beredningsgrupper. I färdplanen beskrivs uppgiftshelheterna för varje beredningsgrupp, och de uppgifter och detaljerade deluppgifter som hör till helheterna. Lägesbilden av områdena beskri-ver med hjälp av färdplanen och övriga indikatorer hur genomförandet i områdena framskrider. En ny lägesbild publiceras senast sista dagen i varje månad. 

Till genomförandet hör också olika statsunderstödsprojekt och program som hänför sig till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. 

Social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå utvecklas inom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Programmet genomförs i form av regionala utvecklingspro-jekt som finansieras med statsunderstöd. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för programmets strategiska ledarskap och övervakar projekten. Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar de regionala projekt som genomförs inom programmet Framtidens social- och hälsocentral. 

Ytterligare information

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163 642, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163 290, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163 516, fornamn.efternamn(at)gov.fi