Företag

I social- och hälsovårdsreformen har företagen en viktig roll i framtiden när det gäller att producera tjäns-ter. Kommunerna skaffar redan nu flera olika tjänster av privata företagare. 

I fortsättningen köps tjänsterna av privata företagare av ett välfärdsområde i stället för av kommuner eller samkommuner. Kommunernas och samkommunernas giltiga avtal om social- och hälsovård och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena. Välfärdsområdena kommer även i fortsättningen att genomföra upphandlingar som gäller exempelvis lokaler, material, utrustning, informationssystem, för-valtning, utvecklande, stödtjänster och slutprodukttjänster för invånarna.

Att välfärdsområdena till sin storlek är större kommer enligt uppskattning att leda till större upphand-lingshelheter, vilket kan ha konsekvenser för företagens verksamhet i regionerna. Större upphandlings-helheter kan gynna större aktörer, men i vissa upphandlingar kan mindre aktörer ha möjlighet att delta som grupperingar i konkurrensutsättningarna i samarbete med andra aktörer. Genomförandet av större upphandlingshelheter kommer å andra sidan sannolikt också att leda till att det uppkommer större un-derleverantörsnätverk, som kan erbjuda affärsmöjligheter för mindre aktörer.


Företagen samarbetar också med räddningsväsendet, i synnerhet när det gäller tryggandet av kritisk in-frastruktur. De viktigaste aktörerna i samarbetet med företagen är de företag som ansvarar för underhål-let av den kritiska infrastrukturen, såsom el-, energi- och teleföretagen samt de installationsaffärer och besiktningsorgan som avses i lagen om anordningar inom räddningsväsendet. 

I välfärdsområdenas och kommunernas arbetsmarknadssystem ska principen för god förvaltning och kontroll tillämpas, så att välfärdsområdena och kommunerna samt de övriga medlemssamfunden får äkta inflytande och beslutanderätt i arbets- och tjänstekollektivavtalsfrågor. Därför föreslås det att en kommunsektion, en välfärdsområdessektion och en företagssektion ska finnas som separata sektioner vid sidan av styrelsen i den nya arbetsgivarorganisationen. Varje sektion ska på de medlemssamfunds vägnar som den företräder fatta beslut om de uppgifter som föreskrivs i lagarna om arbets- och tjänste-kollektivavtal i kommunerna och välfärdsområdena.