Företag

Kommunerna har skaffat flera olika tjänster från privata företagare. I fortsättningen är det istället välfärdsområdet som köper tjänsterna av privata företagare i kommunernas eller samkommunernas ställe. Gällande avtal om social- och hälsovård och räddningsväsendet i kommuner och samkommuner överförs till välfärdsområdena. Välfärdsområdena kommer att göra inköp bland annat i anknytning till lokaler, material, utrustning, informationssystem, förvaltning, utveckling och stödtjänster.

En modell med flera producenter är fortfarande möjlig med beaktande av ramvillkoren enligt lagstiftningen. Tjänster kan skaffas av privata tjänsteproducenter om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna. Välfärdsområdets bolag är enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård jämställda med privata tjänsteproducenter när de producerar tjänster för välfärdsområdet. Ett bolag i offentlig ägo kan inte jämställas med en myndighet.

De tjänster som skaffas ska till innehåll, omfattning och kvantitativ andel vara sådana att välfärdsområdet under alla omständigheter kan fullgöra sitt organiseringsansvar på tillbörligt sätt. Välfärdsområdet kan skaffa alla medicinska eller odontologiska stödtjänster och tillhörande specialkompetens. Man kan också använda servicesedel.

Som köpt tjänst får man inte skaffa uppgifter som hör till fullgörande av organiseringsansvaret:

  • tjänster som inbegriper utövning av offentlig makt (om inte annat ut-tryckligen föreskrivs i annan lag)
  • socialarbete
  • socialjour
  • hälsovårdens jour dygnet runt
  • organiseringsuppgifter som ingår i prehospital akutsjukvård.

Offentlig makt kan utövas i tjänster av privata tjänsteproducenter om detta separat föreskrivs genom lag (t.ex. barnskyddslagen och specialomsorgslagen föreskriver om användningen av begränsningsåtgärder).

I välfärdsområdets tjänster kan man använda arbetskraft som skaffats av en privat tjänsteleverantör eller som hyrs ut av bemanningsföretag på villkor som motsvarar köpta tjänster. Även inom hälsovårdens dygnetruntjour kan man använda köpt eller hyrd arbetskraft på ett kompletterande sätt. En mer omfattande användning av köpt/hyrd arbetskraft i dygnetruntjour är tillåten tillfälligt eller vid problem att få personal.

Bedömning av socialvårdsklienters servicebehov och beslutsfattande om att ge socialservice kan inte ges i uppgift till en privat tjänsteproducent eller till arbetskraft som köpts eller hyrts från sådan. I primärvården som tillhandahålls som köpt tjänst och i tjänster inom specialiserad sjukvård som förverkligas i anslutning till den, vilka inte kräver förhållanden på sjukhus eller poliklinik inom specialiserad sjukvård, kan man däremot göra bedömningar av vårdbehov och vård-avgöranden. En läkare eller tandläkare som skaffats som köpt/hyrd arbetskraft kan utöver det som anges ovan också göra bedömningar av vårdbehov och vårdavgöranden vid dygnetruntjour samt i vården av en patient som tagits in för specialiserad sjukvård.

Företagen samarbetar också med räddningsväsendet, i synnerhet när det gäller tryggandet av kritisk infrastruktur. De viktigaste instanserna i samarbetet med företag är de företag som ansvarar för underhållet av den kritiska infra-strukturen, såsom till exempel el-, energi- och teleföretag samt de installationsaffärer och besiktningsorgan som avses i lagen om anordningar inom räddningsväsendet.