Välfärdområdets temporära beredningsorgan och dess uppgifter

För att verksamheten inom välfärdsområdet ska kunna inledas behövs en interimistisk förvaltning som sköter de nödvändiga åtgärder som ska vidtas enligt den föreslagna införandelagen efter lagstiftningens ikraftträdande 1.7.2021, och innan regionfullmäktiges mandatperiod börjar 1.3.2022. 

Nödvändiga åtgärder är till exempel inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning. Man måste till exempel bereda förslag till förvaltningsstadga för välfärdsområdet, ledningssystem samt produktions- och samarbetsstrukturer.

Det temporära beredningsorganet kan i talspråk kallas VATE (på finska).

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.28

Det temporära beredningsorganet bereder det beslutsfattande som gäller organiseringen av den nya organisationens förvaltning. Besluten kan inte enbart vara beslut av en enskild tjänsteinnehavare. Besluten kan inte heller grunda sig på frivilligt samarbete mellan myndigheterna i välfärdsområdet. 

Det temporära beredningsorganet ansvarar för organiseringen och ledningen av beredningsarbetet. Beredningsorganets detaljerade uppgifter räknas upp i 10 § i den föreslagna införandelagen (se RP 241/2020 rd, fr.o.m. sidan 1211).

Det temporära organet kommer inte att bereda ärenden som kräver politiska riktlinjer. 

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.27

Ett temporärt beredningsorgan bereder inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning inom varje välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet.

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.16

De myndigheter som beslutar om tillsättande av ett temporärt beredningsorgan kan, om de så önskar, tillsätta en uppföljningsgrupp för att följa genomförandet av reformen. 

Avsikten är att uppföljningsgruppen ska bestå av företrädare för de politiska partier och grupper som är representerade i välfärdsområdet. 

Uppföljningsgruppen deltar inte i beredningen eller beslutsfattandet av beredningsorganets uppgifter.

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.11

Tillsättande av ett temporärt beredningsorgan

Kommunerna inom välfärdsområdet samt samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och det lokala räddningsväsendet avtalar om det temporära beredningsorganets sammansättning och tillsättande. 

Dessutom kommer de överens om vilken myndighet som tillsätter det temporära beredningsorganet. Denna myndighet svarar också för det administrativa stödet till organet.

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.43

Kommunerna inom välfärdsområdet samt samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och det lokala räddningsväsendet ska fatta överensstämmande beslut om det temporära beredningsorganets sammansättning och den myndighet som tillsätter organet. 

Besluten bereds och fattas i enlighet med kommunallagen och i förvaltningsstadgan för varje aktör. Förvaltningsstadgan föreskriver för varje parts del både om företrädande av parten i fråga och om förande av talan.

Därefter tillsätter den myndighet som parterna kommit överens om ett temporärt beredningsorgan.

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.43

Beslutet om tillsättande av det temporära beredningsorganet, inklusive bilagor, ska sändas till finansministeriets registratorskontor valtiovarainministerio(at)vm.fi och för kännedom till adressen vm.sote(at)vm.fi. 


Ett temporärt beredningsorgan ska tillsättas efter att lagen om verkställighet av social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet och om införande av lagstiftningen om den (den s.k. införandelagen) trätt i kraft, senast inom två (2) månader från lagens ikraftträdande. 


Tidpunkten för kommunalvalet påverkar inte lagstiftningen om tillsättande av ett temporärt beredningsorgan eller beslutsfattandet enligt den. 


Om det gått två (2) månader sedan införandelagen trätt i kraft och det inte har tillsatts något temporärt beredningsorgan inom välfärdsområdet, lägger finansministeriet fram ett förslag om tillsättande av ett temporärt beredningsorgan. Statsrådet beslutar utifrån förslaget om tillsättandet av ett temporärt beredningsorgan för välfärdsområdet. 

Efter beslutet ska det sjukvårdsdistrikt inom välfärdsområdet som har det största befolkningsunderlaget ansvara för det administrativa stödet till beredningsorganet. I välfärdsområdena i Nyland ska den största kommunen i varje välfärdsområde ansvara för detta stöd.

Uppdaterad 3.5.2021 kl. 17.02

Alla som deltar i tillsättandet av det temporära beredningsorganet behöver inte ha företrädare i organet.

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.45

Specialomsorgsdistrikten ska inom alla välfärdsområden delta i överenskommandet om tillsättande av ett temporärt beredningsorgan. 

Det temporära beredningsorganets sammansättning kan avgöras av de instanser som är behöriga att tillsätta organet.

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.46

De parter som kommer överens om tillsättandet av ett temporärt beredningsorgan (kommunerna inom välfärdsområdet samt samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och det lokala räddningsväsendet) avtalar också om den myndighet som ger administrativt stöd till organet och som ska ordna mötes- och arbetslokaler för organet samt se till att organets arbetsförutsättningar på något annat sätt säkerställs. 

Den myndighet som ger administrativt stöd svarar dessutom bl.a. för beredningsorganets uppgifter inom ekonomi- och personalförvaltningen. Välfärdsområdet och den myndighet som ger administrativt stöd avtalar om ersättning av kostnaderna.

Uppdaterad 3.5.2021 kl. 17.10

Det temporära beredningsorganets förvaltning

Det temporära beredningsorganet är ett organ inom det nya välfärdsområdet. Det är alltså en helt ny organisation.

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.48

Skatteförvaltningen ger alla välfärdsområden ett Fo-nummer utan ansökan efter att införandelagen trätt i kraft. Uppgifter om välfärdsområdets hemort och adress kan vid behov lämnas till Skatteförvaltningen senare.


På det temporära beredningsorganets förfaranden för förvaltning och beslutsfattande tillämpas bestämmelserna i den föreslagna lagen om välfärdsområden (se RP 241/2020 rd, fr.o.m. sidan 1100).

Det temporära beredningsorganet leder beredningen av inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning och utövar beslutanderätt i dessa frågor fram till början av välfärdsområdets mandatperiod. Det svarar för att föra talan i anslutning till sina uppgifter fram till början av regionfullmäktiges mandatperiod. 

Det temporära beredningsorganet ska ha en ordförande och en vice ordförande. Beredningsorganet ska vid behov fastställa en arbetsordning åt sig själv, och innehållet ska i tillämpliga delar beakta bestämmelserna om förvaltningsstadgor i den föreslagna lagen om välfärdsområden.

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.53

Beredningsorganet kan tillsätta sektioner som har hand om särskilda uppgifter och överföra beslutanderätten i dessa uppgifter till sektionen i fråga.

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.53

Medlemmar och personal i det temporära beredningsorganet

Ledamöterna i det temporära beredningsorganet ska väljas bland sådana tjänsteinnehavare i kommunerna inom välfärdsområdet samt i samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och det lokala räddningsväsendet som har god kännedom om verksamheten och ekonomin inom sitt verksamhetsområde. 

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.57

Ledamöterna i det temporära beredningsorganet står i tjänsteförhållande till sina nuvarande arbetsgivarorganisationer, som ansvarar för medlemmarnas arbetsgivarförpliktelser. Ledamöterna befrias från sina ordinarie uppgifter så att de är deltidsanställda eller heltidsanställda hos beredningsorganet. 

Om ledamöterna i organet arbetar på deltid i båda organisationerna, ska den sammanlagda arbetsinsatsen överenskommas mellan den nuvarande arbetsgivaren och det temporära beredningsorganet. 

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.58

Tjänsteinnehavarna kan vara verksamma i båda samtidigt. Ändringar i tjänsteinnehavarens uppgifter ska överenskommas i enlighet med vad som förutsätts i lagstiftningen.

En tjänsteinnehavares jäv vid skötseln av arbetsuppgifterna avgörs i enlighet med förvaltningslagen från fall till fall och i sak. När det är fråga om allmän beredning av förvaltningen av ett välfärdsområde tillämpas bestämmelserna om jäv i allmänhet inte. 

Uppdaterad 19.3.2021 kl. 17.58

Beredningsorganet kan vid behov anställa personer för att bistå organet i skötseln av dess uppgifter. Dessa personer anställs i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande av välfärdsområdet och välfärdsområdet ansvarar för arbetsgivarskyldigheterna. 

Arbetsavtal för anställda hos det temporära beredningsorganet anställt hos välfärdsområdet kan ingås högst till utgången av 2023.

Uppdaterad 3.5.2021 kl. 17.18

Kommunerna inom välfärdsområdet samt samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och det lokala räddningsväsendet avtalar om det temporära beredningsorganets sammansättning.

Välfärdsområdet avgör metoderna för att involvera personalen. 

Då man bereder ändringar i personalens arbetsgivarförhållanden ska lagstiftningen om samarbetsförfarande iakttas.

Uppdaterad 5.5.2021 kl. 9.30

Arbetsgivarorganisationerna för medlemmarna i de temporära beredningsorganen och välfärdsområdena kommer överens om att ersätta den arbetstid som ledamöterna i beredningsorganen använder och eventuella andra kostnader.


Finansieringen av det temporära beredningsorganet

Staten beviljar välfärdsområdena statsunderstöd för de administrativa kostnaderna 2021 och 2022. 

Staten svarar åren 2021 och 2022 också för kostnaderna för de organ som väljs i den temporära HNS-beredningsgruppen och i HNS-sammanslutningen. 

Uppdaterad 3.5.2021 kl. 17.22

Den statliga finansiering som finansministeriet beviljar för välfärdsområdena står till förfogande från och med lagarnas ikraftträdande till utgången av 2022.

Uppdaterad 4.5.2021 kl. 12.27

Finansministeriet beviljar de temporära beredningsorganen och regionfullmäktige inom välfärdsområdet kalkylerad finansiering 2021 och 2022 utan särskild ansökan.

Finansieringen betalas när finansministeriet fått kännedom om tillsättandet av det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet samt uppgifterna om det temporära beredningsorganets betalningsmottagare.

Uppdaterad 3.5.2021 kl. 17.25

Nej. Statens kalkylerade finansiering betalas till fullt belopp 2021 och 2022.

Uppdaterad 3.5.2021 kl. 17.26

Ja. Välfärdsområdet ska betala mervärdesskatt för de tjänster som det skaffar. Betalningsskyldigheten gäller tjänster som köps hos den privata sektorn samt sakkunnig- eller lokaltjänster som köps hos kommuner och samkommuner.

Välfärdsområdena har rätt att få återbäring på den moms som ingår i momspliktiga anskaffningar. Återbäring kan dock endast fås på den moms från vilken avdrag inte får göras enligt mervärdesskattelagen. Det anknyter dessutom vissa sådana begränsningar till att få återbäring som motsvarar begränsningarna för kommunernas del. Rätten till återbäring gäller redan från och med 1 juli 2021.

Uppdaterad 10.12.2021 kl. 10.44