IKT-beredningsgruppen

För att målen för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ska nås och kundernas tjänster tryggas i förändringen genom så små störningar som möjligt krävs det utveckling, åtgärder och nya lösningar också inom stödtjänsterna. I reformen ska ändamålsenligheten och kontinuiteten för de stödtjänster och redskap som stöder ledningen, förvaltningen, ekonomin och tjänsterna säkerställas. 

I fråga om informationsförvaltning, informationshantering, ledning genom information och IKT behövs åtgärder samtidigt nationellt, mellan områdena och de nationella aktörerna och inom områdena. Förändringen genomförs kontrollerat i flera olika faser och prioriteringarna görs som ett samarbete.

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, inrättandet av ett välfärdsområde, förutsätter bland annat ett fungerande nationellt och regionalt kunskapsunderlag, verktyg för ledning genom information, lösningar i fråga om informationssystemen, praxis för informationshantering, infrastruktur och en fungerande informationsförvaltning. 

För att trygga IKT-beredningen inrättas en beredningsgrupp. Beredningsgruppens roll är i första hand att bygga upp en helhetsbild och stödja den regionala beredningen och genomförandet. Beredningsgruppens arbete, som styrs av sektionen för regional beredning, har en nära koppling till arbetet i sektionens övriga beredningsgrupper.  Det centrala i reformen är förändringen i verksam-heten, vilket IKT för sin del stöder. Behoven av IKT-beredning kommer fram i de andra arbetsgruppernas arbete, och dessa sammanställs och kompletteras av IKT-beredningsgruppen.

Beredningsgruppens uppgifter

  • Samla, komplettera och beskriva IKT-beredningen som producerats av andra beredningsgrupper

  • Se till att ledningen av social- och hälsovårdsreformen med information, informationsförvaltningen, informationshanteringen och beredningen av IKT har en koppling till färdplanen för beredningen 

  • Identifiera och beskriva gemensamma och å andra sidan separata lösningar inom social- och häl-sovården och räddningsväsendet samt inom icke branschspecifika IKT-tjänster

  • Identifiera utvecklingsprojekt för samarbetet mellan nationella och regionala aktörer

  • Identifiera de kritiska faserna i beredningen och genomförandet

  • Stödja genomförandet och verksamheten inom det välfärdsområde som bildas

Ordförande för beredningsgruppen är direktör Minna Saario från social- och hälsovårdsministeriet. Medlemmarna i beredningsgruppen består av representanter för olika ministerier och regioner. Beredningsgruppen kan också höra andra sakkunniga vid behov. 

Närmare information om beredningsgruppen och dess medlemmar finns i uppdraget.

  • IKT-beredningsgruppens uppdrag
  • Beredningsgruppens tidtabell och uppgifter under våren (presentationsmaterial)

IKT-beredningsgruppens sekretariat

Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Inari Otonkoski, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet 
Minna Heini, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Timo Ukkola, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Juhana Valo, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet
Petri Tuominen, specialsakkunnig, finansministeriet
Teemu Luukko, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet
Tommi Kemppainen, senior manager, NHG

Mer information

Minna Saario, direktör, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Timo Ukkola, specialsakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Maria Nousiainen, projektsekreterare, fornamn.efternamn(at)gov.fi