Inrättandet av välfärdsområden

Välfärdsområdena inrättas genom lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2021. 

Välfärdsområdenas verksamhet bereds av temporära beredningsorgan, vilkas arbete inleds senast i september 2021.

Det första landskapsvalet ordnas i början av 2022. Fullmäktige inleder sin verksamhet i mars 2022.

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Ändringen gäller inte Helsingfors stad.

Temporära organ inleder de nya organisationernas verksamhet

Ett temporärt beredningsorgan i varje välfärdsområde ska bereda inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av fullmäktige har inlett sin verksamhet.

Beredningsorganet kan inom sig tillsätta sektioner som har hand om särskilda uppgifter och överföra beslutanderätten i dessa uppgifter till sektionen.

Beredningsgruppen ska i samarbete med de myndigheter från vilka det övergår uppgifter och personal som utför uppgifterna till välfärdsområdet 

  • utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och för välfärdsområdesfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen
  • delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till välfärdsområden
  • delta i utredandet av vilka avtal som övergår till välfärdsområdet och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem
  • delta i utredandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till välfärdsområden
  • bereda organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt valet av revisor
  • besluta om välfärdsområdets budget för 2021 och 2022
  • delta i ordnandet av det första välfärdsområdesvalet
  • bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning.

Beredningsorganets behörighet har begränsats så att det kan ingå avtal till högst den 31 december 2023.

Kommunerna, samarbetsområdena för primärvård och socialvård, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten, räddningsväsendet och vid behov andra myndigheter i varje välfärdsområdes område ska delta i beredningsarbetet med vilket välfärdsområdets verksamhet och förvaltning inleds, och ge välfärdsområdet behövlig handräckning i detta arbete.

Den temporära HUS-beredningsgruppen ansvarar för grundandet av HUS-sammanslutningen 

Den temporära HUS-beredningsgruppen är en del av HUS-sjukvårdsdistriktet och tillsätts av HUS styrelse. Beredningsgruppen bereder ett förslag till  grundavtal för HUS-sammanslutningen.

Den temporära HUS-beredningsgruppen ska dessutom bereda de ärenden som måste behandlas av HUS-sammanslutningens högsta organ när det sammanträder, av fullmäktige i välfärdsområdena i Nyland när dessa sammanträder och Helsingfors stadsfullmäktige för att HUS-sammanslutningen ska kunna bildas och dess verksamhet inledas.

Den temporära beredningsgruppens arbete upphör när det organ som utövar högsta beslutanderätt i HUS-sammanslutningen har valt en styrelse för sammanslutningen.

Finansieringen av välfärdsområdena 2021 och 2022

Staten beviljar välfärdsområdena statsunderstöd för de kostnader de har 2021 och 2022 av att inleda sin verksamhet och förvaltning. Finansministeriet är statsbidragsmyndighet.

Staten svarar 2021 och 2022 för kostnaderna för de organ som väljs i den temporära beredningsgruppen och i HUS-sammanslutningen.

Anvisning: Suomi.fi-fullmakter