Inrättande av välfärdsområden och reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet 23.06.2021

Regeringens proposition om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet har godkänts i riksdagen den 23 juni 2021.

Regeringen har föreslagit tekniska ändringar i flera lagar inom de olika ministeriernas förvaltningsområden. Lagpaketet innefattar preciseringar och uppdateringar av de lagar som har ett centralt samband med reformen av social- och hälsovården. Regeringen föreslog ändringar i sammanlagt 109 olika lagar.

Denna så kallade SOTE100-proposition som regeringen har lämnat till riksdagen innehåller förslag till sådana tekniska ändringar i lagar inom olika ministeriers förvaltningsområden som behövs göras på grund av lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen. Dessutom kompletteras det innehåll som gäller informationsledningen i anknytning till särlösningen för Nyland. Syftet med ändringarna är att uppdatera lagstiftningen så att den motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Pressmeddelande och allmän presentation