Inrättande av vårdlandskap

Vårdlandskapen inrättas genom lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen. I beredningsskedet är målet att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2021.

Vårdlandskapens verksamhet bereds av temporära beredningsorgan, vars arbete inleds senast i september 2021.

Det första landskapsvalet ordnas i början av 2022. Vårdlandskapsfullmäktige inleder sin verksamhet i mars 2022.

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till vårdlandskapen den 1 januari 2023.

Vårdlandskapen

Det finns sammanlagt 21 vårdlandskap som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

 1. Egentliga Finlands vårdlandskap
 2. Satakunta vårdlandskap
 3. Egentliga Tavastlands vårdlandskap
 4. Birkalands vårdlandskap
 5. Päijänne-Tavastlands vårdlandskap
 6. Kymmenedalens vårdlandskap
 7. Södra Karelens vårdlandskap
 8. Södra Savolax vårdlandskap
 9. Norra Savolax vårdlandskap
 10. Norra Karelens vårdlandskap
 11. Mellersta Finlands vårdlandskap
 12. Södra Österbottens vårdlandskap
 13. Österbottens vårdlandskap
 14. Mellersta Österbottens vårdlandskap
 15. Norra Österbottens vårdlandskap
 16. Kajanalands vårdlandskap
 17. Lapplands vårdlandskap
 18. Östra Nylands vårdlandskap
 19. Mellersta Nylands vårdlandskap
 20. Västra Nylands vårdlandskap
 21. Vanda-Kervo vårdlandskap

Helsingfors stad ansvarar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet inom sitt område.

HUS-landskapssammanslutningen har organiseringsansvaret för de funktioner inom krävande specialiserad sjukvård som det finns särskilda bestämmelser om i lag eller i organiseringsavtalet för HUS.

Temporära organ inleder de nya organisationernas verksamhet

Innan vårdlandskapsfullmäktige har valts och den vårdlandskapsstyrelse som tillsätts av vårdlandskapsfullmäktige har inlett sin verksamhet ansvarar ett temporärt beredningsorgan i vårdlandskapet för att bereda inledandet av vårdlandskapets verksamhet och förvaltning.

Beredningsorganet kan inom sig tillsätta sektioner som har hand om särskilda uppgifter och överföra beslutanderätten i dessa uppgifter till sektionerna.

I samarbete med de myndigheter från vilka uppgifter och personal övergår till vårdlandskapet ska beredningsorganet

 • utreda vilken personal som övergår till vårdlandskapen och för vårdlandskapsfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen
 • delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till vårdlandskapen
 • delta i utredningen av vilka avtal som övergår till vårdlandskapen och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem
 • delta i utredandet av informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till vårdlandskapen
 • bereda ordnandet av vårdlandskapets verksamhet och förvaltning samt valet av revisor
 • besluta om vårdlandskapets budget för 2021 och 2022
 • delta i ordnandet av det första landskapsvalet
 • bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av vårdlandskapens verksamhet och förvaltning.

Beredningsorganets behörighet har begränsats så att det kan ingå avtal till högst den 31 december 2023.

Kommunerna inom alla vårdlandskap, samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och det lokala räddningsväsendet samt vid behov andra myndigheter ska delta i beredningen av inledandet av vårdlandskapens verksamhet och förvaltning och ge vårdlandskapet behövlig handräckning.

Den temporära HUS-beredningsgruppen ansvarar för grundandet av HUS-landskapssammanslutningen

Den temporära HUS-beredningsgruppen är en del av HUS-sjukvårdsdistriktet och tillsätts av HUS styrelse. Beredningsgruppen bereder ett förslag till grundavtal för HUS-landskapssammanslutningen.

Den temporära HUS-beredningsgruppen ska dessutom bereda de ärenden som måste behandlas av landskapssammanslutningens högsta organ när det sammanträder, av fullmäktige i vårdlandskapen i Nyland när dessa sammanträder och av Helsingfors stadsfullmäktige för att HUS-landskapssammanslutningen ska kunna grundas och dess verksamhet inledas.

Den temporära beredningsgruppens arbete avslutas när det organ som utövar högsta beslutanderätt i HUS-landskapssammanslutningen har valt en styrelse för landskapssammanslutningen.

Finansieringen av vårdlandskapen åren 2021 och 2022

Staten beviljar vårdlandskapen statsunderstöd för deras kostnader för inledande av verksamheten och förvaltningen under åren 2021 och 2022.

Åren 2021 och 2022 svarar staten för kostnaderna för de organ som väljs i den temporära beredningsgruppen och i HUS-landskapssammanslutningen.