Vårdlandskapsinvånarnas möjligheter att delta och påverka 

Invånarna i ett vårdlandskap och de som använder tjänsterna har rätt att delta i och påverka vårdlandskapets verksamhet. Det viktigaste sättet att påverka kan anses vara invånarnas rösträtt i landskapsvalet och vid folkomröstning i ett vårdlandskap. Vårdlandskapets medlemmar har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller vårdlandskapets verksamhet.

Det finns tre olika påverkansorgan i vårdlandskapet. Vårdlandskapsstyrelsen ska tillsätta

  1. ett ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp för unga i vårdlandskapet för att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka
  2. ett äldreråd för vårdlandskapet för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka
  3. ett råd för personer med funktionsnedsättning för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka i vårdlandskapet.

Medlemmarna i dessa organ väljs bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till vårdlandskapet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer.

Vårdlandskapsstyrelsen ska sörja för verksamhetsförutsättningarna för de organ som avses ovan.
Vårdlandskapsfullmäktige ska se till att det finns mångsidiga och effektiva möjligheter att delta.

Deltagande och påverkan kan främjas i synnerhet genom att

  • diskussionsmöten och invånarråd ordnas
  • invånarnas åsikter reds ut innan beslut fattas
  • företrädare för dem som använder tjänsterna väljs in i vårdlandskapets organ
  • tjänsterna planeras och utvecklas tillsammans med dem som använder tjänsterna
  • möjligheter att delta i planeringen av vårdlandskapets ekonomi ordnas
  • invånare, organisationer och andra sammanslutningar stöds när de tar egna initiativ till att planera och bereda ärenden.