Invånarnas möjligheter att delta och påverka 

Invånarna i välfärdsområdet och de som utnyttjar välfärdsområdets tjänster har rätt att delta i och påverka välfärdsområdets verksamhet. De viktigaste sätten att påverka kan anses vara invånarnas rösträtt i välfärdsområdesval och rösträtt i folkomröstningar inom välfärdsområden. En medlem av ett välfärdsområde har dessutom initiativrätt i ärenden som gäller välfärdsområdets verksamhet.
Välfärdsområdet har tre olika påverkansorgan. Välfärdsområdesstyrelsen ska tillsätta 

  • ett ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp för unga i välfärdsområdet för att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka
  • ett äldreråd för välfärdsområdet för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka 
  • ett råd för personer med funktionsnedsättning för att säkerställa funktionshindrades möjligheter att delta och påverka. 

Medlemmarna i dessa organ väljs bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet så att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Dessutom kan andra personer väljas till påverkansorganen. Välfärdsområdesstyrelsen ska sörja för de ovan nämnda organens verksamhetsförutsättningar.

Välfärdsområdesfullmäktige ska se till att det finns mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Deltagande och påverkan kan främjas i synnerhet genom att

  1. ordna diskussionsmöten och invånarråd
  2. utreda invånarnas åsikter innan beslut fattas
  3. välja företrädare för tjänsteanvändarna i välfärdsområdets organ
  4. planera och utveckla tjänster tillsammans med dem som använder tjänsterna
  5. ordna möjligheter att delta i planeringen av välfärdsområdets ekonomi
  6. stöda invånarnas, organisationernas och andra samfunds planering och beredning av ärenden på eget initiativ.