Kalkylerad finansieringsmodell för vårdlandskapen 

Finansieringen till vårdlandskapen är allmän icke-öronmärkt finansiering och fördelas mellan vårdlandskapen på basis av kalkylerade faktorer som beskriver servicebehovet och omgivningsfaktorerna i fråga om uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom bestäms en del av finansieringen enligt invånarunderlaget och enligt ett kriterium för främjande av välfärd och hälsa.

Behovskoefficienten för social- och hälsovårdstjänster viktigaste kriteriet för finansiering

Det viktigaste kriteriet för finansiering av vårdlandskapen är behovskoefficienten för social- och hälsovårdstjänster, som baserar sig på forskning av Institutet för hälsa och välfärd. På basis av den bestäms ungefär 80 procent av vårdlandskapens allmänna finansiering.

Institutet för hälsa och välfärds forskning baserar sig på omfattande registermaterial på individnivå. I forskningsarbetet beräknas regressionsmodellerna för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården. På basis av forskningen har man valt de faktorer som förklarar kostnaderna och som på ett statistiskt signifikant sätt förklarar kostnaderna för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården. Drygt 50 sjukdomar har beaktats för att förklara kostnaderna för social- och hälsovården. I forskningen beaktas också socioekonomiska faktorer, såsom inkomstnivå och utbildning.

Eftersom den klart största delen av finansieringen till vårdlandskapen grundar sig på detta kriterium, beaktar den kalkylerade finansieringen skillnaderna mellan landskapen på ett täckande sätt gällande åldersstruktur, sjukfrekvens och socioekonomiska faktorer.

Övriga finansieringskriterier

Cirka 14,6 procent av finansieringen beviljas enligt invånarunderlaget. Finansiering enligt invånarunderlag beviljas till lika stort belopp per invånare. Relativt sett gagnar kriteriet mest de vårdlandskap där kommunernas faktiska kostnader för social- och hälsovårdsuppgifter och räddningsväsendet har varit lägre än genomsnittet.

Kalkylerad finansiering beviljas också på basis av den relativa andelen invånare med främmade språk och andelen svenskspråkiga samt kriterierna i fråga om samer, karaktär av skärgård och befolkningstäthet. Dessutom finns det ett finansieringskriterium i form av koefficienten för främjande av hälsa och välfärd, som omfattar olika indikatorer för främjande av hälsa och välfärd.

På det här sättet beaktar kriterierna för den kalkylerade finansieringen utöver skillnader i servicebehov mellan vårdlandskapen också så omfattande som möjligt skillnader i de övriga faktorer som påverkar kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna. Förändringar i vårdlandskapens finansiering jämfört med nuläget förklaras till stor del av hur kommunerna har finansierat sina social- och hälsovårdstjänster i förhållande till de kalkylerade behoven för landskapets befolkning. Om de faktiska kostnaderna i vårdlandskapets kommuner är lägre än det kalkylerade behovet för områdets befolkning, får vårdlandskapet mera pengar än i nuläget och vice versa.