Kalkylerad finansieringsmodell för välfärdsområden

Välfärdsområdenas finansiering har allmän täckning och den fördelas mellan välfärdsområdena på basis av kalkylerade faktorer som beskriver servicebehovet och omgivningsfaktorerna i fråga om uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom bestäms en del av finansieringen enligt invånarunderlaget och enligt ett kriterium för främjande av välfärd och hälsa. 

Behovskoefficienten för social- och hälsovårdstjänster viktigaste kriteriet för finansiering

Det största finansieringskriteriet för välfärdsområdena är den behovskoefficient för social- och hälsovården som baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds forskning. På basis av koefficienten bestäms ca 80 procent av finansieringen med allmän täckning. 

Institutet för hälsa och välfärds forskning baserar sig på omfattande registermaterial på individnivå. I forskningsarbetet beräknas regressionsmodellerna för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården. På basis av forskningen har man valt de faktorer som förklarar kostnaderna och som på ett statistiskt signifikant sätt förklarar kostnaderna för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården. I forskningen beaktas också socioekonomiska faktorer, såsom inkomstnivå och utbildning. 

Eftersom den klart största delen av finansieringen av välfärdsregionerna grundar sig på detta kriterium, beaktar den kalkylerade finansieringen skillnaderna mellan regioner på ett täckande sätt gällande åldersstruktur, sjukfrekvens och socioekonomiska faktorer.

Övriga finansieringskriterier

Ett välfärdsområde beviljas ca 14,6 procent av finansieringen på basis av invånarantalet. Finansiering enligt invånarunderlag beviljas till lika stort belopp per invånare. De välfärdsområden där kommunernas faktiska kostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet har varit lägre än genomsnittet, gagnas relativt sett mest av kriteriet.

Kalkylerad finansiering beviljas också på basis av andelen invånare med främmade språk och andelen svenskspråkiga samt kriterierna i fråga om samer, karaktär av skärgård och befolkningstäthet. Ett ytterligare finansieringskriterium är koefficienten för främjandet av välfärd och hälsa (s.k. Hyte), som innehåller olika indikatorer för främjande av hälsa och välfärd.

På detta sätt beaktar kriterierna för den kalkylerade finansieringen utöver skillnader i servicebehov mellan välfärdsområdena också i så omfattande mån som möjligt skillnaderna i de övriga faktorer som påverkar kostnaderna social- och hälsovårdstjänsterna. Förändringen i finansieringen av välfärdsområdena jämfört med nuläget förklaras till stor del av hur kommunerna finansierat sina social- och hälsovårdstjänster i förhållande till de kalkylerade behoven hos befolkningen i området. Om de faktiska kostnaderna för kommunerna inom välfärdsområdet underskrider det kalkylerade behovet hos befolkningen i området, får välfärdsområdet mer pengar än i nuläget, och tvärtom.