Kommuner

Kommunen och välfärdsområdet är båda jämlika juridiska aktörer och de är inte underställda varandra. Det är mycket viktigt att samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden fungerar, särskilt i tjänsternas kontaktytor. Man talar om kontaktytor när man betonar kontakt och samarbetsbehov i tjänster som är nära kopplade till varandra. Exempelvis kontaktytan mellan grundutbildning och elevvård är nödvändig för elevernas välfärd. Den grundläggande utbildningen är kommunernas ansvar och elevvården är välfärdsområdenas ansvar. Det är alltså viktigt att i beredningen av reformen identifiera de uppgiftshelheter som förbereds i olika organisationer och att komma överens om hur de sköts gemensamt i framtiden.

Kommunen har en betydande roll i bland annat dessa uppgifter:

Främja kunskap och kultur

 • Utbildning (småbarnspedagogik, förskole- och grundskoleutbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning)

 • Fritt bildningsarbete

 • Konst, kultur och bibliotekstjänster

 • Idrottstjänster

 • Ungdomstjänster

Utveckling av livsmiljön

 • Markpolitik

 • Vägnät, planläggning, transport

 • Vattenförsörjning och avfallshantering

 • Miljöskydd

 • Byggnadstillsyn och bostadsförvaltning

Främjande av livskraft

 • Dragningskraft

 • Förebyggande av arbetslöshet

 • Näringspolitik (företagsrådgivning, företagstomter, regional marknadsföring)

 • Integration

Främjande av lokal identitet och demokrati

 • Mångsidiga möjligheter till delaktighet

 • Samhörighet

 • Medborgarorganisationers möjligheter till verksamhet

 • Kommunikation och växelverkan

 • Invånarnas frivilliga verksamhet

Reformen påverkar kommunernas verksamhet och ekonomi på ett betydande sätt. Ansvaret för att främja invånarnas välfärd och hälsa finns kvar i kommunernas egen verksamhet och likaså ansvaret för miljö- och hälsoskydd. Inom de områden där uppgifter inom miljö- och hälsoskydd har överförts eller överförs till en del av social- och hälsovården är det möjligt att fortsätta verksam-heten enligt avtal som upprättas med välfärdsområdena.

Kommunen måste i sin strategiska planering sätta upp mål för främjandet av välfärd och hälsa samt åtgärder som stödjer dessa. I beslutsfattandet ska man beakta hur besluten beräknas inverka på människors välfärd och hälsa i varje befolkningsgrupp. Kommunens olika verksamhetsområden måste samarbeta för att främja välfärd och hälsa, och en ansvarig instans måste utses för att främja välfärd och hälsa.

Kommunen måste följa kommuninvånarnas levnadsvillkor, välfärd och hälsa samt de faktorer som påverkar dem i varje område och befolkningsgrupp. Kommunen ska årligen rapportera till fullmäktige om kommuninvånarnas välfärd och hälsa, faktorer som påverkar dem och vilka åtgärder som vidtagits. Dessutom ska kommunen upprätta en välfärdsberättelse och -plan varje fullmäktigeperiod om ovannämnda frågor.

Kommunen ska lämna välfärdsberättelsen och -planen till välfärdsområdet och publicera den på datanätet. Kommunen, välfärdsområdet och HUS-sammanslutningen i Nyland ska samarbeta för att främja välfärd och hälsa och stötta varandra med sin kompetens. Välfärdsområdet och kommunerna i området ska minst en gång per fullmäktigeperiod förhandla om samarbetet, målen och arbetsfördelningen vid skötseln av uppgifterna.