Särskild utredning om kommunerna som tjänsteproducenter

Enligt regeringsprogrammet ska ansvaret för att ordna social- och hälsovård överföras till större självstyrande områden genom en social- och hälsovårdsreform. Kommunernas roll i tjänsteproduktionen avgörs utifrån en särskild utredning.

I utredningen granskas de rättsliga villkoren för kommunal tjänsteproduktion, olika alternativa modeller och deras konsekvenser.

I utredningen övervägs de olika alternativens finansieringsmodeller, integrationsmöjligheter, ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för personalen samt konsekvenser för tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, såsom likabehandling och tillgång till tjänster.

Utredningsarbetet inleddes sommaren 2019 med en enkät, där man frågade kommunerna om deras egna synpunkter på produktionen av tjänsterna. Kommunerna fick precisera sina synpunkter genom att kommentera ett utkast till utredningsrapport under hösten 2019.

En slutrapport om den särskilda utredningen om kommunerna som tjänsteproducenter publiceras i början av 2020.

Läs mer