Konsekvenser för kommunernas finansiering och egendom

Ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster och räddningsväsendet och därmed kostnaderna för dem överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Därför överförs kommunala inkomster till staten, som finansierar välfärdsområdenas verksamhet. 

Överföringen av finansieringen genomförs genom att minska statsandelarna för basservice, samt genom att sänka kommunalskatten, kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten samt ersättningen för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna. Statens inkomstbeskattning och statens andel av intäkterna från samfundsskatten höjs i motsvarande grad som kommunernas skatteinkomster minskar. Nivån på beskattningen av kommuninvånarnas förvärvsinkomster förblir i praktiken oförändrad.

Statsandelssystemet reformeras

Det nuvarande statsandelssystemet för kommunal basservice måste reformeras i och med överföringen av finansieringen. Det görs inga betydande ändringar i det nuvarande statsandelssystemets grundläggande struktur eller kriterier. 

Större ändringar görs i systemet för utjämning av inkomsterna (utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna), eftersom en betydande del av kommunernas skatteinkomster försvinner. 

För att undvika alltför stora ekonomiska förändringar i de enskilda kommunerna måste man dessutom inkludera sådana element i systemet som jämnar ut förändringarna.

Egendomsarrangemang tryggar tjänsternas kontinuitet

Samkommunerna för social- och hälsovården och räddningsväsendet samt deras tillgångar och skulder överförs till välfärdsområdena. Kommuners och övriga samkommuners lösa egendom och avtal som används av social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena. Välfärdsområdet hyr under en övergångsperiod de lokaler för social- och hälsovård och räddningsväsende som blir kvar i kommunernas ägo.

Läs mer om egendomsarrangemang

Ytterligare information

Markku Nissinen, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi (finansiering och statsandelssystemet)
Unna Heimberg, finansexpert, finansministeriet, tfn 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi (kommunernas finansiering)
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Mervi Kuittinen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30445, mervi.kuittinen(at)gov.fi
Ville Koponen, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30504, ville.koponen(at)gov.fi