Kommunernas utjämningselement

Utöver begränsningen av den ekonomiska förändringen i samband med överföringen av social- och hälsovården ska stora kommunspecifika förändringar jämnas ut under en övergångstid som uppdelats i flera steg och därefter tills vidare genom en permanent övergångsutjämning. Dessutom minskar de ändringar som görs i utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna för sin del stora kommunspecifika förändringar.

Under det år social- och hälsovårdsreformen träder i kraft begränsas förändringen i balansläget i kommunens ekonomi till noll, det vill säga balansen (med balansläge avses årsbidraget efter avskrivningarna) hålls på samma nivå som före reformen. Ändringen under ikraftträdandeåret är dock cirka 5 euro per invånare positiv för alla kommuner, vilket beror på att kommunernas finansieringsandel av läkarhelikopterverksamheten upphör.

Avsikten är att minska beloppet av övergångsutjämningen årligen så att ändringen begränsas till +/- 25 euro/invånare per år. Under det femte året är ändringen högst +/- 100 euro/invånare, som förblir i kraft tills vidare. Den förändring i kommunens balansläge som reformen medför uppgår således permanent till högst +/- 100 euro/invånare, vilket inte överstiger ett belopp som motsvarar intäkterna från en inkomstskattesatsenhet i en endaste kommun.

Efter att reformen trätt i kraft påverkas kommunernas ekonomiska situation i betydande grad av den kommunala ekonomins tillstånd före reformen. Genom övergångsutjämningen ändras inte den balanssituation som rått i kommunerna före reformen. Genom reformen täcks inte heller kommunernas tidigare underskott.