Kommunikation

För en lyckad kommunikation om social- och hälsovårdsreformen behövs ledarskap, samarbete samt hantering och prognostisering av helheten.

Reformen möjliggörs genom gott ledarskap, eftersom ledarskap är kommunikation och kommunikation är ledarskap.

Social- och hälsovårdsreformen är en omfattande helhet som pågår i flera år och omfattar flera förvalt-ningsområden. Samarbete är en förutsättning för allt, eftersom kommunikationsansvaret har fördelats mellan flera aktörer. Kommunikationen planeras och genomförs tillsammans och enligt gemensamma riktlinjer. Också intressentgrupperna deltar aktivt i kommunikationen.

Reformen framskrider stegvis och överlappande genom innehållsmässigt utvecklingsarbete, beslutsfat-tande och lagstiftning. Kommunikationen gör det lättare att få grepp om reformen som helhet. Att reformen genomförs stegvis beaktas i planeringen av kommunikationen.

Grunden för kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen är tillförlitlighet, öppenhet, tydlighet, frimodighet och interaktion i enlighet med regeringen Marins kommunikationsstrategi.

Målen för kommunikationen

Målen för kommunikationen om social- och hälsovårdsreformen är att

•    med hjälp av kommunikationen stödja reformens mål
•    beskriva behovet av reformen på ett begripligt sätt
•    sätta ord på en komplicerad helhet på ett förståeligt sätt
•    konkretisera vilka förändringar ändringen medför genom riktad information till olika målgrupper
•    stärka reformens trovärdighet och bygga upp förtroende.

Kommunikationskanaler

Reformens huvudsakliga kommunikationskanal är webbplatsen soteuudistus.fi, där all information som har att göra med social- och hälsovårdsreformen finns samlad.

I sociala medier sker kommunikationen särskilt på Twitter och Facebook. Hashtaggarna på finska är #sote, #soteuudistus och #tulevaisuudensote.

Viktiga kommunikationskanaler är möten, seminarier och andra interaktiva evenemang, som i regel ordnas på finska. Det ordnas också evenemang på webben.

Organiseringen av kommunikationen och kommunikationsansvaret

Social- och hälsovårdsministeriets kommunikationsenhet leder och samordnar kommunikationen om reformen. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för kommunikationen om programmet Framtidens social- och hälsocentral. Finansministeriet ansvarar för kommunikationen om reformen av förvaltnings-strukturen och finansieringen. Kommunikationen om reformen av räddningsväsendet hör till inrikesmi-nisteriets kommunikationsenhet.

Den riksomfattande kommunikationen planeras och leds av ministeriernas kommunikationsgrupp, som består av kommunikationsansvariga från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikes-ministeriet.  

Kommunikationen om programmet Framtidens social- och hälsocentral samordnas av social- och hälso-vårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds gemensamma kommunikationsgrupp.

Regionerna har ett nätverk av kommunikationsansvariga. Nätverkets kommunikation samordnas av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Nätverket för regional kommunikation

Nätverket för regional kommunikation består av regionala kommunikatörer för projekten i samband med strukturreformen inom social- och hälsovården och Framtidens social- och hälsocentral samt av social- och hälsovårdsministeriets, inrikesministeriets, finansministe-riets och Institutet för hälsa och välfärds kommunikatörer för social- och hälsovårdsreformen.

Kommunikationsmaterial

Kommunikationsmaterial gällande social- och hälsovårdsreformen finns i materialbanken längst ner på denna sida.

Kommunikationens kontaktuppgifter 

Social- och hälsovårdsreformen som helhet – Social- och hälsovårdsministeriet 

Planering, samordning och genomförande av kommunikationen

Annette Rinne, kommunikationschef

Anni Pasuri, kommunikationsexpert

Roosa Purhonen, kommunikationsplanerare

Jasmiina Driksna, kommunikationssekreterare

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Sanna Leinonen, tf. kommunikationsexpert

[email protected]

Struktur och finansiering – Finansministeriet 

Katja Keckman, kommunikationschef

Lotta Englund, kommunikationsexpert 

[email protected]

Reformen av räddningsväsendet – Inrikesministeriet 

Rauna Nerelli,  kommunikationsexpert 

[email protected]

Programmet Framtidens social- och hälsocentral – Institutet för hälsa och välfärd 

Satu-Mari Tolonen, kommunikationschef 

[email protected]
 

Asset search