Kompletterande utlysning av statsunderstöd för 2021

Utlysningen av statsunderstöd 2021 är en kompletterande ansökan för statsunderstöds-projekt som beviljades stöd 2020. Med understödet kompletteras, fördjupas, utvidgas och förlängs pågående projekthelheter enligt läget i varje välfärdsområde. Vid den kom-pletterande statsunderstödsansökan prioriteras särskilt de åtgärder som främjar till-gången till tjänster inom primärvård, socialvård, mentalvård och multiprofessionell reha-bilitering. Åtgärder för att förbättra tillgången till vård och införandet av psykosociala metoder för alla åldersgrupper ska inkluderas i alla projekt.

Vid den kompletterande ansökan uppgår maximibeloppet till den finansieringen till 141 miljoner euro och den kan användas fram till slutet av 2023. Ett kompletterande statsunderstöd kan endast beviljas sökande som administrerar stats-understöd som år 2020 beviljats för programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Ansökningstiden för statsunderstöd är 16.8.2021–15.10.2021 kl. 16.15. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om statsunderstöden i slutet av 2021.

 

Ytterligare information:


Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, tfn 0295 163 012, [email protected]  
Taina Mäntyranta, direktör, 0295 163 692, [email protected]