Personalens ställning i social- och hälsovårdsreformen

Sammanlagt cirka 222 000 personer arbetar med uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Genom överlåtelse av rörelse överförs cirka 216 000 personer från 332 kommuner eller samkommuner till välfärdsområdena. Dessutom fortsätter cirka 14 400 personer i Helsingfors stads och 22 800 personer i HUS-sammanslutningens tjänst. Cirka 209 000 anställda blir kvar inom kommunerna och samkommunerna på fastlandet.

Personalen överförs med sina uppgifter

Den personal inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som är anställd hos kommuner och samkommuner övergår i välfärdsområdenas tjänst. 

Den personal som arbetar med stödtjänster som anknyter till den kommunala social- och hälsovården samkommuner övergår i samband med reformen i anställning hos välfärdsområdena, om minst hälften av den anställdas faktiska uppgifter består av stödtjänster inom kommunens social- eller hälsovård. Dessutom övergår kuratorerna och skolpsykologerna inom elevhälsan i anställning hos välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna.

Arbetsgivaren ändras inte för anställda hos den nuvarande samkommunen HNS, som blir en vårdlandskapssammanslutning, och för den personal vid Helsingfors stad som sköter välfärdsområdets uppgifter.

Personalen överförs i enlighet med principen om överlåtelse av rörelse

En sådan övergång till anställning hos ett välfärdsområde eller välfärdssammanslutning som leder till byte av arbetsgivare ska i enlighet med propositionen anses som överlåtelse av rörelse. Bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på alla ändringar i samband med reformen som innebär byte av arbetsgivare. 

Personalen överförs som så kallade gamla arbetstagare och bevarar då de rättigheter och skyldigheter som hör till det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som är i kraft vid tidpunkten för överföringen.

Personal inom stödtjänsterna överförs också till välfärdsområdena 

Personalen vid enheter, inrättningar och samkommuner som producerar kommunala social- och hälsovårdstjänster överförs med sina uppgifter i sin helhet till välfärdsområdena. 

I fråga om kommunernas gemensamma stödtjänster övergår en arbetstagare i anställning hos välfärdsområdet om minst hälften av arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter anknyter till kommunala social- eller hälsovårdstjänster. Som stödtjänster ses alla uppgifter som stöder verksamheten inom social- och hälsovården, såsom centraliserad bespisning, städning, underhåll av utrustning, kontors- och förvaltningstjänster, löneräkning, tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning, IKT-tjänster eller fastighetsåtgärder, tekniska tjänster samt laboratorier och bilddiagnostik.

Om bolagisering

I reformen ingår inte någon likadan bolagiseringsskyldighet som under den föregående valperioden. När välfärdsområdena i framtiden ordnar sin tjänsteproduktion på basis av sin självstyrelse, ska de tillämpa de gällande bestämmelserna om bland annat överlåtelse av rörelse på motsvarande sätt som de tillämpas på kommuner och samkommuner. Bevarandet av tilläggspensionsskyddet för välfärdsområdenas bolag och sammanslutningar kan tryggas genom att de blir medlemssamfund i Keva. 

Lagstiftningen om anställningsförhållandet inom kommunsektorn har utvidgats till att omfatta välfärdsområdena

Tillämpningsområdet för lagstiftningen om kommunala anställningsförhållanden (lagstiftningen om arbetsavtals- och tjänsteförhållanden) har utvidgats till att gälla personalen i välfärdsområdena.

Bevarandet av det eventuella tilläggspensionsskyddet och de lägre pensionsåldrarna för den personal som överförs har tryggats genom att välfärdsområdena och välfärdsgrupperingarna har fogats till Kevas lagstadgade medlemssamfund.

Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT sköter arbetsgivarnas intressebevakning

Lagen om kommunala arbetsmarknadsverket har ersatts med lagen om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och välfärdsområden. Genom lagen har grundats för denna uppgift ett offentligrättsligt samfund Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, som ska ha befogenhet att företräda kommunerna, samkommunerna och välfärdsområden i ärenden som gäller arbetsgivarens intressebevakning. Kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena är medlemmar i Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT med stöd av lagen. 

Sådana i lag närmare angivna bolag, stiftelser och andelslag som ägs eller kontrolleras av kommuner och välfärdsområden kan om de vill vara medlemssamfund i den nya arbetsgivarorganisationen. 

Beslut om respektive arbetsgivarsektors arbets- och tjänstekollektivavtalsfrågor fattas av sektioner. Medlemmarna i sektionerna väljs på basis av styrkeförhållandena vid kommunalval och välfärdsområdesvalet samt bland företrädare för arbetsgivarsektorn i fråga. Företagssektionens medlemmar utses vid företagens representantmöte. Styrelsen för arbetsmarknadscentralorganisationen väljs bland sektionernas medlemmar och i dess sammansättning beaktas de olika sektionernas betydelse.

Nya KT förhandlar tillsammans med branschens huvudavtalsorganisationer om egna arbets- och tjänstekollektivavtal för välfärdsområdena och de övriga medlemmarna.

Ytterligare information

Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, finansministeriet, tfn 02955 30109, sari.ojanen(at)gov.fi
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)gov.fi 
Marja Isomäki, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30414, marja.isomaki(at)gov.fi