Personalens ställning i social- och hälsovårdsreformen

Sammanlagt cirka 210 000 personer arbetar med uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Genom överlåtelse av rörelse överförs cirka 171 000 personer från 332 kommuner eller samkommuner till vårdlandskapen. Dessutom fortsätter cirka 14 400 i Helsingfors stads tjänst och 22 800 i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tjänst. Cirka 208 000 anställda blir kvar inom kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland.

Personalen överförs med sina uppgifter

All personal i anställning inom kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård samt räddningsväsendet överförs i samband med reformen i anställning hos vårdlandskapen och vårdlandskapssammanslutningarna.

Kommunanställda som arbetar inom stödtjänster som anknyter till serviceproduktionen inom social- och hälsovården får anställning i vårdlandskapet eller vårdsammanslutningen, om minst hälften av den anställdas faktiska uppgifter är stödtjänster inom kommunens social- eller hälsovård. Dessutom övergår kuratorerna och skolpsykologerna inom elev- och studerandevården i anställning hos vårdlandskapen och vårdlandskapssammanslutningarna.

I samband med särlösningen för Nyland ändras inte arbetsgivaren för anställda hos samkommunen HNS, som blir en vårdlandskapssammanslutning, eller för anställda hos Helsingfors stad, som sköter vårdlandskapets uppgifter.

Personalen överförs i enlighet med principen om överlåtelse av rörelse

En sådan övergång till anställning hos ett vårdlandskap eller vårdlandskapssammanslutning som leder till byte av arbetsgivare ska i enlighet med propositionen betraktas som överlåtelse av rörelse. Bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på alla ändringar i samband med reformen som innebär byte av arbetsgivare.

Personalen överförs som så kallade gamla arbetstagare och bevarar då de rättigheter och skyldigheter som hör till det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som är i kraft vid tidpunkten för överföringen.

Även personal inom stödtjänsterna övergår till vårdlandskapen

Personalen vid enheter, inrättningar och samkommuner som producerar kommunala social- och hälsovårdstjänster överförs i sin helhet till vårdlandskapen.

I fråga om kommunernas gemensamma stödtjänster övergår en arbetstagare i anställning hos vårdlandskapet om minst hälften av arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter anknyter till kommunala social- eller hälsovårdstjänster. Som stödtjänster ses alla uppgifter som stöder verksamheten inom social- och hälsovården, såsom centraliserad bespisning, städning, underhåll av utrustning, kontors- och förvaltningstjänster, löneräkning, tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning, IKT-tjänster eller fastighetsåtgärder, tekniska tjänster samt laboratorier och bilddiagnostik.

Om bolagisering

I reformen föreslås inte någon bolagiseringsskyldighet motsvarande den som föreslogs under förra perioden. När vårdlandskapen i framtiden ordnar sin tjänsteproduktion på basis av sin självstyrelse, ska de tillämpa de gällande bestämmelserna om bland annat överlåtelse av rörelse på motsvarande sätt som de tillämpas på kommuner och samkommuner. Bevarandet av tilläggspensionsskyddet för landskapsägda bolag och sammanslutningar kan tryggas genom att de blir medlemssamfund i Keva.

Lagstiftningen om anställningsförhållanden inom kommunsektorn utvidgas till att omfatta vårdlandskapen

Tillämpningsområdet för lagstiftningen om kommunala anställningsförhållanden (lagarna om arbetsavtals- och tjänsteförhållanden) utvidgas till att gälla vårdlandskapens och vårdlandskapssammanslutningarnas personal.

Eventuellt tilläggspensionsskydd och lägre pensionsåldrar för den personal som överförs tryggas genom att det föreslås att vårdlandskapen och vårdlandskapssammanslutningarna fogas till Kevas lagstadgade medlemssamfund.

Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT sköter arbetsgivarnas intressebevakning

Lagen om kommunala arbetsmarknadsverket ersätts med lagen om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och vårdlandskap. Genom den nya lagen ska för denna uppgift bildas ett offentligrättsligt samfund som heter Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT, som har befogenhet att företräda kommunerna, samkommunerna och vårdlandskapen enligt lagen om vårdlandskap i frågor som gäller arbetsgivares intressebevakning. Enligt förslaget är kommunerna, samkommunerna och vårdlandskapen medlemmar i Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT direkt med stöd av lagen.

Sådana i lag närmare angivna bolag, stiftelser och andelslag som ägs av kommuner eller vårdlandskap eller som kommuner eller vårdlandskap har bestämmande inflytande i kan om de vill vara medlemmar i den nya arbetsgivarorganisationen.

Beslut om respektive arbetsgivarsektors arbets- och tjänstekollektivavtalsfrågor fattas av sektioner. Medlemmarna i sektionerna väljs på basis av styrkeförhållandena vid kommunalval och landskapsval samt bland företrädare för arbetsgivarsektorn i fråga. Företagssektionens medlemmar utses vid företagens representantmöte. Styrelsen för arbetsmarknadscentralorganisationen väljs bland sektionernas medlemmar, och i dess sammansättning beaktas de olika sektionernas betydelse.

Nya KT förhandlar tillsammans med branschens huvudavtalsorganisationer om egna arbets- och tjänstekollektivavtal för vårdlandskapen och de övriga medlemmarna.

Ytterligare information

Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, finansministeriet, tfn 02955 30109, sari.ojanen(at)vm.fi
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi 
Marja Isomäki, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30414, marja.isomaki(at)vm.fi