Kunskapsbaserad ledning som stöd för beslutsfattandet och utvecklingen av tjänsterna

Planering, genomförande, styrning och tillsyn av verkningsfulla och jämlika social- och hälsovårdstjänster förutsätter att beslutsfattandet baserar sig på kunskap.

För att säkerställa den kunskapsbaserade ledningen i landskapen, IKT-beredningen samt samordningen mellan myndigheterna och bättre tillgång till kunskap för myndigheterna har social- och hälsovårdsministeriet inlett ett program som kallas Toivo (ledning, styrning och tillsyn baserad på kunskap om social- och hälsovården).

Målet med programmet är att utveckla den kunskapsbaserade ledningen och styrningen i landskapen, de nationella myndigheternas kunskapsproduktion och kunskapsresurser samt verktyg som stöder dessa i syfte att uppnå målen för social- och hälsovårdsreformen.

Toivo-programmet är uppdelat i två projekt.

  • Virta-projektet, vars syfte är att utveckla den kunskapsbaserade ledningen i landskapen.
  • Valtava-projektet, vars syfte är att reformera produktionen av nationell kunskap.

I Virta-projektet utvecklas landskapens kunskapsstyrning

Målet med Virta-projektet är att på ett enhetligt sätt utveckla landskapens kunskapsstyrning och de verktyg och verksamhetsmodeller som används vid kunskapsbaserad ledning i landskapen.

Landskapen bör med tanke på ledningen och uppföljningen av verksamheten, styrningen samt tillsynen över producentnätverket ha tillgång till aktuell och tillförlitlig information om hurdant läget är i fråga om tjänsterna i landskapet. Landskapens kunskapsstyrning förutsätter ändamålsenliga lösningar för informationshanteringen samt beaktande av befintliga lösningar och integreringar av olika system. Reformarbetet utförs tillsammans med bolaget SoteDigi Oy och landskapen.

I Valtava-projektet utvecklas myndigheternas kunskapsproduktion

Målet med Valtava-projektet är att reformera produktionen av nationell jämförelseinformation och kunskap som behövs vid ledningen, styrningen och övervakningen av tjänsterna. Reformarbetet sker enligt statsrådets styrning i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Vid utvecklandet av produktionen av den nationella kunskapen är det viktigt att den kunskap som produceras är enhetlig och jämförbar, att den är heltäckande, av hög kvalitet och aktuell samt att den utnyttjas bättre än för närvarande via olika servicekanaler och öppna gränssnitt.

Mer information

Juhana Valo, projektchef, SHM, 0295 163 523, fö[email protected]