Utgångspunkter för beredningen av vårdlandskapens finansiering

Enligt regeringsprogrammet ska vårdlandskapens finansiering basera sig på statlig finansiering. Landskapens beskattningsrätt utreds parlamentariskt.

Vårdlandskapen ska med stöd av sin självstyrelse besluta om användningen och allokeringen av finansieringen. Skillnaderna mellan landskapen i fråga om servicebehov och organiseringsförhållanden ska beaktas i bestämningsgrunderna för den statliga finansieringen.

Finansieringen ska på det sätt som grundlagen förutsätter trygga ordnandet av tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. I enlighet med regeringsprogrammet är ett av målen med social- och hälsovårdsreformen också att dämpa kostnadsökningen. Finansieringsmodellen ska därför innehålla incitament för hantering av kostnadsökningen. På detta sätt tryggar man hållbarheten i de offentliga finanserna.

Finansieringen justeras årligen

Nivån på finansieringen av vårdlandskapen justeras årligen. Med tanke på landskapens självstyrelse när det gäller beslutsfattande och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten är det viktigt att landskapen kan förutse finansieringen. Detta beaktas i den modell som bereds. Samtidigt dryftas incitament för landskapen att utveckla och förnya verksamheten och tjänsterna.

Styrningen av vårdlandskapens ekonomi

Vårdlandskapens ekonomi utgör i fortsättningen en betydande del av den offentliga ekonomin. En årlig styrnings- och utvärderingsprocess mellan staten och landskapet är under planering. Syftet med den är att bedöma finansieringens tillräcklighet och hur kriterierna i finansieringslagen fungerar. Med hjälp av den kan man på ett förutseende sätt identifiera förändringar i förhållandena, både lokala och riksomfattande.

Med hjälp av god prognostisering är det möjligt att utveckla tjänster och tillvägagångssätt för att bevara den ekonomiska jämvikten.

Ytterligare information

Miikka Vähänen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30341, miikka.vahanen(at)vm.fi
Jenni Jaakkola, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30493, jenni.jaakkola(at)vm.fi
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163044, antti.vaisanen(at)stm.fi