Ledningen av vårdlandskapet

Alla vårdlandskap har ett vårdlandskapsfullmäktige som ansvarar för vårdlandskapets verksamhet och ekonomi samt utövar vårdlandskapets högsta beslutanderätt. Ledamöterna och ersättarna i vårdlandskapsfullmäktige utses genom landskapsval som förrättas i vårdlandskapet. Mandattiden för vårdlandskapsfullmäktige är fyra år. Antalet fullmäktigeledamöter som väljs är 58–89, beroende på invånarantalet i vårdlandskapet. 

Vårdlandskapsfullmäktige tillsätter vårdlandskapsstyrelsen och vårdlandskapets övriga organ samt väljer en vårdlandskapsdirektör. Vårdlandskapsstyrelsen leder vårdlandskapets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Vårdlandskapets förvaltning, skötseln av vårdlandskapets ekonomi samt vårdlandskapets övriga verksamhet leds av vårdlandskapsdirektören, som är underställd vårdlandskapsstyrelsen.

Bestämmelser om vårdlandskapets uppgifter finns i lagen om vårdlandskap. Vårdlandskapsfullmäktige beslutar bl.a. om vårdlandskapsstrategin, vårdlandskapets förvaltningsstadga samt vårdlandskapets budget och ekonomiplan.

Vårdlandskapets organ

Vårdlandskapets obligatoriska organ är

  • vårdlandskapsfullmäktige
  • vårdlandskapsstyrelsen
  • revisionsnämnden
  • nationalspråksnämnden (i tvåspråkiga vårdlandskap)
  • nämnden för samiska språket (i Lapplands vårdlandskap).

Vårdlandskapsfullmäktige kan dessutom tillsätta nämnder, direktioner och sektioner.